Security-Vulnerabilities

آسیب پذیری Cross-site Scripting (XSS)

در این آسیب پذیری مهاجم می تواند با تزریق کدهای JavaScript در صفحات یک وب سایت، باعث اجرای کد شده و به مواردی از جمله دزدیدن Cookie کاربران، هدایت کاربران به یک وب سایت دیگر و …

ادامه مطلب