منوهای نصب در پنل مدیریت

Logout نمودن کامپیوتر در برد Arduino Leonardo

با استفاده از کد ذیل می توانید اقدام به Logout نمودن از کامپیوتر با استفاده از برد Leonardo نمائید.

#define OSX 0 
#define WINDOWS 1 
#define UBUNTU 2 
#include "Keyboard.h" 
// change this to match your platform: 
int platform = OSX; void setup() 
{  
  // make pin 2 an input and turn on the 
  // pullup resistor so it goes high unless  
  // connected to ground:  
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  Keyboard.begin(); 
} 
void loop() 
{  
  while (digitalRead(2) == HIGH) 
  {   
    // do nothing until pin 2 goes low   
    delay(500);  
  }  
  delay(1000);  
  switch (platform) 
  {   
    case OSX:    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);    
    // Shift-Q logs out:    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);    
    Keyboard.press('Q');    
    delay(100);    
    Keyboard.releaseAll();    
    // enter:    
    Keyboard.write(KEY_RETURN);    
    break;   
    case WINDOWS:    
    // CTRL-ALT-DEL:    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);    
    Keyboard.press(KEY_DELETE);    
    delay(100);    
    Keyboard.releaseAll();    
    //ALT-l:    
    delay(2000);    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);    
    Keyboard.press('l');    
    Keyboard.releaseAll();    
    break;   
    case UBUNTU:    
    // CTRL-ALT-DEL:    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);    
    Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);    
    Keyboard.press(KEY_DELETE);    
    delay(1000);    
    Keyboard.releaseAll();    
    // Enter to confirm logout:    
    Keyboard.write(KEY_RETURN);    
    break;  
  }  
  // do nothing:  
  while (true);
  }

0 پاسخ به "Logout نمودن کامپیوتر در برد Arduino Leonardo"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق سایت متعلق به ریجاکس بوده و نزد آن محفوظ می باشد.