پینگ کردن یک سایت در کامپیوتر در برد Arduino Leonardo

این کد می تواند با استفاده از ویندوز و کلیدهای کیبورد، یک آدرس خاص را پینگ نماید.

void setup() {
 // put your setup code here, to run once: 
 Mouse.begin();
}
void loop() {
 Keyboard.begin();
 Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
 Keyboard.print("r");
 Keyboard.release(KEY_LEFT_GUI);
 delay(1000);
 Keyboard.print("cmd");
 Keyboard.press(KEY_RETURN);
 Keyboard.release(KEY_RETURN);
 delay(1000);
 Keyboard.print("ping regux.com -t");
 Keyboard.press(KEY_RETURN);
 Keyboard.release(KEY_RETURN);
 delay(4000);
 Keyboard.press(KEY_RIGHT_CTRL);
 Keyboard.print("c");
 Keyboard.release(KEY_RIGHT_CTRL);
 delay(1000);
 Keyboard.print("exit");
 Keyboard.press(KEY_RETURN);
 Keyboard.release(KEY_RETURN);
 delay(1000000);
}
ارسال شده توسط میلاد خوشدل