کد چرخش کلمه در یک LCD 16*2 Shield در برد Arduino Leonardo

این کد با دو حلقه for کار میکند که در حلقه اصلی برنامه قرار میگیرند. توجه داشته باشید که مقادیر حلقه for با توجه به مختصات قابل پشتیبانی در LCD شما نوشته خواهد شد و در صورت متفاوت بودن سایز LCD میبایست نسبت به تغییر آن اقدام نمایید. همچنین در بخش Setup کد نقاطی از LCD را که قصد استفاده از آن را دارید معرفی نمایید. برای مثال lcd.begin(16,2); به ما میگوید LCD ما 2 ستون و 2 سطر دارد.

برای افزایش یا کاهش سرعت نیز میتوانید مقدار تابع Delay را تغییر دهید.

#include 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
}
void loop() {
 for (int i = 0; i <= 11; i = i + 1) { lcd.clear(); lcd.setCursor(i, 0); lcd.print("Regux"); delay(500); } for (int i = 11; i >= 0; i = i - 1) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(i, 1);
  lcd.print("Regux");
  delay(500);
 }
}