منوهای نصب در پنل مدیریت

کد نمایش ولتاژ آنالوگ پایه ها و تبدیل آن به 0V – 5V در برد Arduino Leonardo

در این کد ولتاژ پایه های A0 الی A3 اندازه گیری شده و در LCD نمایش داده خواهد شد.

dev-00049-front_1

#include 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
// the setup routine runs once when you press reset: 
void setup() 
{ 	
  lcd.clear(); 	
  lcd.begin(16, 2); 	
  pinMode(A0, OUTPUT); 	
  pinMode(A1, OUTPUT); 	
  pinMode(A2, OUTPUT); 	
  pinMode(A3, OUTPUT); } 
  // the loop routine runs over and over again forever: 
  void loop() 
  {  
    digitalWrite(A0, HIGH);  
    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
    digitalWrite(A1, HIGH);  
    digitalWrite(A2, HIGH);
    digitalWrite(A3, HIGH);  
    lcd.clear();  
    // read the input on analog pin 0:  
    int sensorValue = analogRead(A0);  
    int sensorValue2 = analogRead(A1);  
    int sensorValue3 = analogRead(A2);  
    int sensorValue4 = analogRead(A3);  
    // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):  
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);  
    float voltage2 = sensorValue2 * (5.0 / 1023.0);  
    float voltage3 = sensorValue3 * (5.0 / 1023.0);  
    float voltage4 = sensorValue4 * (5.0 / 1023.0);    
    // print out the value you read:  
    lcd.print("A0=");  
    lcd.print(voltage);  
    lcd.print(" A1=");  
    lcd.print(voltage2);  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("A2=");  
    lcd.print(voltage3);  
    lcd.print(" A3=");  
    lcd.print(voltage4);  
    delay(1000); 
  }

0 پاسخ به "کد نمایش ولتاژ آنالوگ پایه ها و تبدیل آن به 0V - 5V در برد Arduino Leonardo"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق سایت متعلق به ریجاکس بوده و نزد آن محفوظ می باشد.