نمایش دما در برد Arduino Leonardo


بدین منظور از کد زیر استفاده نمائید.

#include 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
// the setup routine runs once when you press reset: 
long readTemp() 
{  
  // Read temperature sensor against 1.1V reference  
  #if defined(__AVR_ATmega32U4__)   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0);   ADCSRB = _BV(MUX5); 
  // the MUX5 bit is in the ADCSRB register  
  #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(MUX5) | _BV(MUX1);  
  #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0);  
  #else   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3);  #endif  delay(2); 
  // Wait for ADMUX setting to settle  
  ADCSRA |= _BV(ADSC); 
  // Start conversion  
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); 
  // measuring  
  uint8_t low = ADCL; 
  // must read ADCL first - it then locks ADCH  
  uint8_t high = ADCH; 
  // unlocks both  
  long result = (high << 8) | low; 
  // combine the two  
  return result - 280; 
} 
void setup() 
{ 
  
} 
// the loop routine runs over and over again forever: 
void loop() 
{  
  lcd.clear();  
  long tmp = readTemp();  
  lcd.print(tmp);  
  delay(500); 
} 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 2 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام