نمایش ولتاژ Vcc در برد Arduino Leonardo


بدین منظور می توانید از کد ذیل استفاده نمائید.

long readVcc() {  
  // Read 1.1V reference against AVcc  
  // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference  
  #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)   
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);  
  #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)   
  ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);  
  #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)   
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);  
  #else   
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);  
  #endif   
  delay(2); 
  // Wait for Vref to settle  
  ADCSRA |= _BV(ADSC); 
  // Start conversion  
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); 
  // measuring  
  uint8_t low = ADCL; 
  // must read ADCL first - it then locks ADCH   
  uint8_t high = ADCH; 
  // unlocks both  
  long result = (high<<8) | low;  result = (1125300L / result) ; 
  // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000  
  return result; 
  // Vcc in millivolts 
  } 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − 11 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام