مقالات

EyeWitness چیست؟

این ابزار جهت تهیه Screenshot از اطلاعات وب سایت ها، سرویس های RDP و Open VNC مورد استفاده قرار می گیرد و برخی اط اطلاعات مفید موجود در header سرور را استخراج می نماید.

 

لینک منبع: https://github.com/ChrisTruncer/EyeWitness
لایسنس: GPL-3+
سازنده: Christopher Truncer

 

نمونه دستور:

[email protected]:~# eyewitness -h

################################################################################
#                 EyeWitness                 #
################################################################################

usage: EyeWitness.py [--web] [--headless] [--rdp] [--vnc] [--all-protocols]
           [-f Filename] [-x Filename.xml] [--single Single URL]
           [--createtargets targetfilename.txt] [--no-dns]
           [--timeout Timeout] [--jitter # of Seconds]
           [--threads # of Threads] [-d Directory Name]
           [--results Hosts Per Page] [--no-prompt]
           [--user-agent User Agent] [--cycle User Agent Type]
           [--difference Difference Threshold]
           [--proxy-ip 127.0.0.1] [--proxy-port 8080]
           [--show-selenium] [--resolve]
           [--add-http-ports ADD_HTTP_PORTS]
           [--add-https-ports ADD_HTTPS_PORTS] [--prepend-https]
           [--vhost-name hostname] [--active-scan] [--resume ew.db]

EyeWitness is a tool used to capture screenshots from a list of URLs

Protocols:
 --web         HTTP Screenshot using Selenium
 --headless      HTTP Screenshot using PhantomJS Headless
 --rdp         Screenshot RDP Services
 --vnc         Screenshot Authless VNC services
 --all-protocols    Screenshot all supported protocols, using Selenium for
            HTTP

Input Options:
 -f Filename      Line seperated file containing URLs to capture
 -x Filename.xml    Nmap XML or .Nessus file
 --single Single URL  Single URL/Host to capture
 --createtargets targetfilename.txt
            Parses a .nessus or Nmap XML file into a line-
            seperated list of URLs
 --no-dns       Skip DNS resolution when connecting to websites

Timing Options:
 --timeout Timeout   Maximum number of seconds to wait while requesting a
            web page (Default: 7)
 --jitter # of Seconds
            Randomize URLs and add a random delay between requests
 --threads # of Threads
            Number of threads to use while using file based input

Report Output Options:
 -d Directory Name   Directory name for report output
 --results Hosts Per Page
            Number of Hosts per page of the report
 --no-prompt      Don't prompt to open the report

Web Options:
 --user-agent User Agent
            User Agent to use for all requests
 --cycle User Agent Type
            User Agent Type (Browser, Mobile, Crawler, Scanner,
            Misc, All
 --difference Difference Threshold
            Difference threshold when determining if user agent
            requests are close "enough" (Default: 50)
 --proxy-ip 127.0.0.1 IP of web proxy to go through
 --proxy-port 8080   Port of web proxy to go through
 --show-selenium    Show display for selenium
 --resolve       Resolve IP/Hostname for targets
 --add-http-ports ADD_HTTP_PORTS
            Comma-seperated additional port(s) to assume are http
            (e.g. '8018,8028')
 --add-https-ports ADD_HTTPS_PORTS
            Comma-seperated additional port(s) to assume are https
            (e.g. '8018,8028')
 --prepend-https    Prepend http:\\ and https:\\ to URLs without either
 --vhost-name hostname
            Hostname to use in Host header (headless + single mode
            only)
 --active-scan     Perform live login attempts to identify credentials or
            login pages.

Resume Options:
 --resume ew.db    Path to db file if you want to resume

طریقه استفاده:

[email protected]:~# cat urls.txt
https://www.kali.org
http://docs.kali.org
https://tools.kali.org/

[email protected]:~# eyewitness -f /root/urls.txt -d screens --headless

################################################################################
#                 EyeWitness                 #
################################################################################

Starting Web Requests (5 Hosts)
Attempting to screenshot https://www.kali.org
Attempting to screenshot http://docs.kali.org
Attempting to screenshot https://tools.kali.org/
Finished in 14.1417660713 seconds

[*] Done! Report written in the /usr/share/eyewitness/screens folder!
Would you like to open the report now? [Y/n] Y

این دستور از تمامی سایت های موجود در فایل urls.txt یک Screenshot دریافت می نماید.

author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + هشت =