خطاهای برنامه نویسی

رفع خطای a potentially dangerous request error در ASP.Net

متن خطا به شرح ذیل می باشد:

علت خطای 401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.

این خطا اتفاق می افتد به این دلیل که IIS User برای سایت شما به پوشه های برنامه سایت دسترسی ندارد و جهت رفع مشکل باید به این پوشه برای کاربر IIS دسترسی read و write داده شود.

علت خطای برگشت ایمیل delivery failure This is a permanent error. The following address(es) failed چیست ؟

وقتی در حال ارسال ایمیل هستید و خطای ذیل را دریافت مینمایید بدین معنی است که هر دو دامنه مبداء و مقصد روی یک سرور قرار دارند، ولی دامنه مقصد از سرویسی به جزء سرویس فعلی استفاده مینماید. ولی به این دلی

رفع خطای invalid postback or callback argument در ASP.Net

در صورتی که خطای ذیل را دریافت می نمایید:

رفع خطای DNN Error: A critical error has occurred. The transaction log for database [DB-NAME] is full.

اگر خطای ذیل را در سی ام اس DNN دریافت می نمایید:

رفع خطای The Database Principal Owns A Fulltext Catalog In the Database, and Cannot Be Dropped به هنگام حذف کاربری بانک اطلاعاتی MSSQL

اگر به هنگام حذف کاربر بانک اطلاعاتی MSSQL خطای ذیل را دریافت می نمایید:

خطای Could not load type System.Web.Http.RouteParameter from assembly System.Web.Http در MVC4

روی سرور 3 مورد MVC نصب میباشد که به شرح ذیل است.

رفع خطای could not load type system service model activation httpmodule در ویندوز

جهت رفع خطای could not load type system service model activation httpmodule در ویندوز موارد زیر اجرا شود

رفع خطای could not load file or assembly app code or one of its dependencies در لینوکس

جهت خطای could not load file or assembly app code or one of its dependencies در ویندوز مورد زیر اجرا شود