اپن کارت

رفع خطای Length parameter ... در اپن کارت

متن خطا: Length parameter must be greater than 0 in

اضافه نمودن لینک به منوی اصلی در اپن کارت

ابتدا وارد مسیر ذیل میشویم و این فایل را باز می کنیم.