کنترل پنل پارالل هلم

رفع خطای Helm is unable to validate license: "License is not valid"

خطا به شرح ذیل است.