ارسال یک کپی از تمامی ایمیل های ارسالی و دریافتی به یک آدرس خاص در SmarterMail

این راه حل برای نسخه های 8 تا 14 تست شده است. جهت کپی تمامی ایمیل های دریافتی بدون اطلاع کاربر به روش ذیل عمل می کنیم.

ادامه مطلب

کاربر “_other” در بخش Report اسمارترمیل چیست ؟

علت وجود این کاربری را جویا شدیم. پاسخ ذیل از سمت کارشناسان SmarterMail برای ما ارسال گردید. با توجه به تفاسیر مختلف از پاسخ، متن آن جهت ترجمه در این بخش قرار گرفته است.

ادامه مطلب

رفع خطای An error occurred while attempting to perform the operation. Review the bug logs for further information در نرم افزار اسمارترمیل

اگر از کنترل پنل هلم جهت مدیریت هاستینگ خود استفاده نموده و خطای ذیل را به هنگام مشاهده ایمیل ها دریافت مینمایید لازم است یک بار Smartermail Webservice را راه اندازی مجدد نمایید.

ادامه مطلب

رفع خطای System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:17001 در اسمارترمیل

دو راه برای ارتباط WebMail با سرویس SmarterMail وجود دارد. استفاده از TCP روی آدری 127.0.0.1 و پورت 17001 و استفاده از IPC

ادامه مطلب