دستورات CMD

دستور driverquery در CMD

لیستی از کلیه درایورهای device های نصب شده و خصوصیات آن ها را نمایش می دهد. لازم به ذکر است این دستور جهت اجرا نیاز به دسترسی administrator دارد.

خروجی دستور بدین صورت می باشد.

C:\Regux>driverquery

Module Name  Display Name           Driver Type   Link Date
============ ====================== ============= ======================
1394ohci     1394 OHCI Compliant Ho Kernel        11/20/2010 2:14:56 PM
ACPI         Microsoft ACPI Driver  Kernel        11/20/2010 12:49:16 PM
AcpiPmi      ACPI Power Meter Drive Kernel        11/20/2010 1:00:42 PM
adp94xx      adp94xx                Kernel        12/6/2008 3:24:42 AM
adpahci      adpahci                Kernel        5/1/2007 10:00:09 PM
adpu320      adpu320                Kernel        2/28/2007 3:34:15 AM
AFD          Ancillary Function Dri Kernel        11/20/2010 12:53:27 PM
agp440       Intel AGP Bus Filter   Kernel        7/14/2009 4:08:43 AM
aliide       aliide                 Kernel        7/14/2009 3:49:47 AM
amdide       amdide                 Kernel        7/14/2009 3:49:49 AM
AmdK8        AMD K8 Processor Drive Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
amdkmdag     amdkmdag               Kernel        3/29/2013 6:57:04 AM
amdkmdap     amdkmdap               Kernel        3/29/2013 5:39:45 AM
AmdPPM       AMD Processor Driver   Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
amdsata      amdsata                Kernel        3/19/2010 4:15:17 AM
amdsbs       amdsbs                 Kernel        3/20/2009 10:06:03 PM
amdxata      amdxata                Kernel        3/19/2010 7:48:18 PM
AppID        AppID Driver           Kernel        11/20/2010 1:44:37 PM
arc          arc                    Kernel        5/25/2007 1:57:55 AM
arcsas       arcsas                 Kernel        1/14/2009 10:57:37 PM
asmthub3     ASMedia USB3 Hub Servi Kernel        11/8/2012 9:06:35 PM
asmtxhci     ASMEDIA XHCI Service   Kernel        11/8/2012 9:06:21 PM
AsyncMac     RAS Asynchronous Media Kernel        7/14/2009 4:40:13 AM
atapi        IDE Channel            Kernel        7/14/2009 3:49:47 AM
AtiHDAudioSe AMD Function Driver fo Kernel        2/15/2013 1:41:09 AM
avgntflt     avgntflt               File System   10/11/2016 7:00:10 PM
avipbb       avipbb                 Kernel        9/23/2016 4:56:49 PM
avkmgr       avkmgr                 Kernel        9/16/2013 3:44:23 PM
avnetflt     avnetflt               Kernel        3/24/2016 12:21:07 AM
b06bdrv      b06bdrv                Kernel        1/25/2012 4:00:32 AM
b06diag      Broadcom NetXtreme II  Kernel        3/8/2012 9:31:24 PM
b57nd60a     Broadcom NetXtreme Gig Kernel        4/26/2009 3:44:55 PM
Beep         Beep                   Kernel        7/14/2009 4:30:13 AM
BFN7x64      Bigfoot Networks Kille Kernel        5/19/2011 3:25:16 AM
blbdrive     blbdrive               Kernel        7/14/2009 4:05:59 AM
bowser       Browser Support Driver File System   7/14/2009 3:53:50 AM
BrFiltLo     Brother USB Mass-Stora Kernel        8/7/2006 6:21:06 AM
BrFiltUp     Brother USB Mass-Stora Kernel        8/7/2006 6:21:02 AM
Brserid      Brother MFC Serial Por Kernel        8/7/2006 6:21:11 AM
BrSerWdm     Brother WDM Serial dri Kernel        8/7/2006 6:21:05 AM
BrUsbMdm     Brother MFC USB Fax On Kernel        8/7/2006 6:21:00 AM
BrUsbSer     Brother MFC USB Serial Kernel        8/9/2006 4:41:02 PM
BTHMODEM     Bluetooth Serial Commu Kernel        7/14/2009 4:36:52 AM
bxfcoe       bxfcoe                 Kernel        2/23/2012 4:27:54 AM
bxois        bxois                  Kernel        2/23/2012 5:03:16 AM
cdfs         CD/DVD File System Rea File System   7/14/2009 3:49:46 AM
cdrom        CD-ROM Driver          Kernel        11/20/2010 12:49:20 PM
circlass     Consumer IR Devices    Kernel        7/14/2009 4:36:34 AM
CLFS         Common Log (CLFS)      Kernel        7/14/2009 3:49:57 AM
CmBatt       Microsoft ACPI Control Kernel        7/14/2009 4:01:03 AM
cmdide       cmdide                 Kernel        7/14/2009 3:49:48 AM
CNG          CNG                    Kernel        11/20/2010 1:38:45 PM
Compbatt     Compbatt               Kernel        7/14/2009 4:01:02 AM
CompositeBus Composite Bus Enumerat Kernel        11/20/2010 2:03:17 PM
crcdisk      Crcdisk Filter Driver  Kernel        7/14/2009 4:31:14 AM
CSC          Offline Files Driver   Kernel        11/20/2010 12:57:12 PM
DfsC         DFS Namespace Client D File System   11/20/2010 12:56:31 PM
discache     System Attribute Cache Kernel        7/14/2009 4:07:18 AM
Disk         Disk Driver            Kernel        7/14/2009 3:49:57 AM
dmvsc        dmvsc                  Kernel        11/20/2010 1:27:43 PM
drmkaud      Microsoft Trusted Audi Kernel        7/14/2009 4:36:16 AM
DXGKrnl      LDDM Graphics Subsyste Kernel        11/20/2010 1:20:50 PM
ebdrv        ebdrv                  Kernel        3/26/2012 4:47:26 PM
elxstor      elxstor                Kernel        2/4/2009 2:22:11 AM
ErrDev       Microsoft Hardware Err Kernel        7/14/2009 4:01:04 AM
EtronHub3    Etron USB 3.0 Extensib Kernel        7/20/2012 11:45:52 AM
EtronSTOR    Etron Enhance USB BOT/ Kernel        6/13/2012 3:55:48 PM
EtronXHCI    Etron USB 3.0 Extensib Kernel        7/20/2012 11:45:46 AM
exfat        exFAT File System Driv File System   7/14/2009 3:53:29 AM
fastfat      FAT12/16/32 File Syste File System   7/14/2009 3:53:28 AM
fdc          Floppy Disk Controller Kernel        7/14/2009 4:30:54 AM
FileInfo     File Information FS Mi File System   7/14/2009 4:04:25 AM
Filetrace    Filetrace              File System   7/14/2009 3:55:40 AM
flpydisk     Floppy Disk Driver     Kernel        7/14/2009 4:30:54 AM
FltMgr       FltMgr                 File System   11/20/2010 12:49:24 PM
FsDepends    File System Dependency File System   7/14/2009 3:56:13 AM
fvevol       Bitlocker Drive Encryp Kernel        11/20/2010 12:54:06 PM
gagp30kx     Microsoft Generic AGPv Kernel        7/14/2009 4:08:43 AM
hcw85cir     Hauppauge Consumer Inf Kernel        5/11/2009 12:56:00 PM
HdAudAddServ Microsoft 1.1 UAA Func Kernel        11/20/2010 2:14:23 PM
HDAudBus     Microsoft UAA Bus Driv Kernel        11/20/2010 2:13:42 PM
HidBatt      HID UPS Battery Driver Kernel        7/14/2009 4:01:06 AM
HidBth       Microsoft Bluetooth HI Kernel        7/14/2009 4:36:52 AM
HidIr        Microsoft Infrared HID Kernel        7/14/2009 4:36:23 AM
HidUsb       Microsoft HID Class Dr Kernel        11/20/2010 2:13:49 PM
HpSAMD       HpSAMD                 Kernel        4/20/2010 11:02:18 PM
HTTP         HTTP                   Kernel        11/20/2010 12:54:30 PM
hwpolicy     Hardware Policy Driver Kernel        11/20/2010 12:48:54 PM
i8042prt     i8042 Keyboard and PS/ Kernel        7/14/2009 3:49:57 AM
iaStorV      iaStorV                Kernel        6/11/2010 5:16:19 AM
iirsp        iirsp                  Kernel        12/14/2005 1:17:54 AM
intelide     intelide               Kernel        7/14/2009 3:49:48 AM
intelppm     Intel Processor Driver Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
ioatdma1     ioatdma1               Kernel        11/16/2009 6:13:25 PM
ioatdma2     Intel(R) QuickData Tec Kernel        11/16/2009 6:13:40 PM
IpFilterDriv IP Traffic Filter Driv Kernel        11/20/2010 2:22:19 PM
IPMIDRV      IPMIDRV                Kernel        11/20/2010 1:34:53 PM
IPNAT        IP Network Address Tra Kernel        7/14/2009 4:40:03 AM
IRENUM       IR Bus Enumerator      Kernel        7/14/2009 4:38:59 AM
isapnp       isapnp                 Kernel        7/14/2009 4:01:08 AM
iScsiPrt     iScsiPort Driver       Kernel        11/20/2010 2:05:14 PM
iusb3hub     Intel(R) USB 3.0 Hub D Kernel        12/21/2012 6:10:46 PM
iusb3xhc     Intel(R) USB 3.0 eXten Kernel        12/21/2012 6:10:49 PM
kbdclass     Keyboard Class Driver  Kernel        7/14/2009 3:49:50 AM
kbdhid       Keyboard HID Driver    Kernel        11/20/2010 2:03:25 PM
KSecDD       KSecDD                 Kernel        11/20/2010 12:51:15 PM
KSecPkg      KSecPkg                Kernel        11/20/2010 1:40:34 PM
ksthunk      Kernel Streaming Thunk Kernel        7/14/2009 4:30:19 AM
lltdio       Link-Layer Topology Di Kernel        7/14/2009 4:38:50 AM
LSI_FC       LSI_FC                 Kernel        12/10/2008 2:16:09 AM
LSI_SAS      LSI_SAS                Kernel        5/19/2009 4:50:23 AM
LSI_SAS2     LSI_SAS2               Kernel        5/19/2009 5:01:48 AM
LSI_SCSI     LSI_SCSI               Kernel        4/17/2009 2:43:50 AM
luafv        UAC File Virtualizatio File System   7/14/2009 3:56:13 AM
megasas      megasas                Kernel        5/19/2009 5:39:46 AM
MegaSR       MegaSR                 Kernel        5/19/2009 5:55:54 AM
Modem        Modem                  Kernel        7/14/2009 4:40:48 AM
monitor      Microsoft Monitor Clas Kernel        7/14/2009 4:08:52 AM
mouclass     Mouse Class Driver     Kernel        7/14/2009 3:49:50 AM
mouhid       Mouse HID Driver       Kernel        7/14/2009 4:30:20 AM
mountmgr     Mount Point Manager    Kernel        11/20/2010 12:49:21 PM
mpio         mpio                   Kernel        11/20/2010 2:05:38 PM
mpsdrv       Windows Firewall Autho Kernel        7/14/2009 4:38:25 AM
MRxDAV       WebDav Client Redirect File System   11/20/2010 12:56:42 PM
mrxsmb       SMB MiniRedirector Wra File System   11/20/2010 12:57:41 PM
mrxsmb10     SMB 1.x MiniRedirector File System   11/20/2010 12:56:53 PM
mrxsmb20     SMB 2.0 MiniRedirector File System   11/20/2010 12:56:47 PM
msahci       msahci                 Kernel        11/20/2010 2:03:58 PM
msdsm        msdsm                  Kernel        11/20/2010 2:05:34 PM
Msfs         Msfs                   File System   7/14/2009 3:49:47 AM
mshidkmdf    Pass-through HID to KM Kernel        7/14/2009 4:36:24 AM
msisadrv     msisadrv               Kernel        7/14/2009 3:49:26 AM
MSKSSRV      Microsoft Streaming Se Kernel        7/14/2009 4:30:18 AM
MSPCLOCK     Microsoft Streaming Cl Kernel        7/14/2009 4:30:17 AM
MSPQM        Microsoft Streaming Qu Kernel        7/14/2009 4:30:17 AM
MsRPC        MsRPC                  Kernel        11/20/2010 12:51:56 PM
mssmbios     Microsoft System Manag Kernel        7/14/2009 4:01:10 AM
MSTEE        Microsoft Streaming Te Kernel        7/14/2009 4:30:17 AM
MTConfig     Microsoft Input Config Kernel        7/14/2009 4:32:08 AM
Mup          Mup                    File System   7/14/2009 3:53:45 AM
NativeWifiP  NativeWiFi Filter      Kernel        7/14/2009 4:37:23 AM
NDIS         NDIS System Driver     Kernel        11/20/2010 12:53:30 PM
NdisCap      NDIS Capture LightWeig Kernel        7/14/2009 4:38:12 AM
NdisTapi     Remote Access NDIS TAP Kernel        7/14/2009 4:40:00 AM
Ndisuio      NDIS Usermode I/O Prot Kernel        11/20/2010 2:20:08 PM
NdisWan      Remote Access NDIS WAN Kernel        11/20/2010 2:22:32 PM
NDProxy      NDIS Proxy             Kernel        11/20/2010 2:22:20 PM
NetBIOS      NetBIOS Interface      File System   7/14/2009 4:39:26 AM
NetBT        NetBT                  Kernel        11/20/2010 12:53:18 PM
nfrd960      nfrd960                Kernel        6/7/2006 1:41:48 AM
Npfs         Npfs                   File System   7/14/2009 3:49:48 AM
nsiproxy     NSI proxy service driv Kernel        7/14/2009 3:51:02 AM
Ntfs         Ntfs                   File System   11/20/2010 12:50:57 PM
Null         Null                   Kernel        7/14/2009 3:49:37 AM
nusb3hub     Renesas Electronics US Kernel        10/25/2011 4:27:37 AM
nusb3xhc     Renesas Electronics US Kernel        10/25/2011 4:27:38 AM
nvraid       nvraid                 Kernel        3/20/2010 12:29:20 AM
nvstor       nvstor                 Kernel        3/20/2010 12:15:11 AM
nv_agp       NVIDIA nForce AGP Bus  Kernel        7/14/2009 4:08:44 AM
ohci1394     1394 OHCI Compliant Ho Kernel        7/14/2009 4:36:45 AM
Parport      Parallel port driver   Kernel        7/14/2009 4:30:40 AM
partmgr      Partition Manager      Kernel        11/20/2010 12:50:00 PM
pci          PCI Bus Driver         Kernel        11/20/2010 12:49:11 PM
pciide       pciide                 Kernel        7/14/2009 3:49:49 AM
pcmcia       pcmcia                 Kernel        7/14/2009 4:01:10 AM
pcw          Performance Counters f Kernel        7/14/2009 3:49:27 AM
PEAUTH       PEAUTH                 Kernel        7/14/2009 5:31:19 AM
PptpMiniport WAN Miniport (PPTP)    Kernel        11/20/2010 2:22:31 PM
Processor    Processor Driver       Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
Psched       QoS Packet Scheduler   Kernel        11/20/2010 2:22:18 PM
ql2300       ql2300                 Kernel        1/23/2009 2:35:06 AM
ql40xx       ql40xx                 Kernel        5/19/2009 5:48:11 AM
QWAVEdrv     QWAVE driver           Kernel        7/14/2009 4:39:48 AM
RasAcd       Remote Access Auto Con Kernel        7/14/2009 4:40:09 AM
RasAgileVpn  WAN Miniport (IKEv2)   Kernel        7/14/2009 4:40:24 AM
Rasl2tp      WAN Miniport (L2TP)    Kernel        11/20/2010 2:22:34 PM
RasPppoe     Remote Access PPPOE Dr Kernel        7/14/2009 4:40:17 AM
RasSstp      WAN Miniport (SSTP)    Kernel        7/14/2009 4:40:25 AM
rdbss        Redirected Buffering S File System   11/20/2010 12:57:51 PM
rdpbus       Remote Desktop Device  Kernel        7/14/2009 4:47:46 AM
RDPCDD       RDPCDD                 Kernel        7/14/2009 4:46:34 AM
RDPDR        Terminal Server Device Kernel        11/20/2010 2:36:41 PM
RDPENCDD     RDP Encoder Mirror Dri Kernel        7/14/2009 4:46:34 AM
RDPREFMP     Reflector Display Driv Kernel        7/14/2009 4:46:35 AM
RdpVideoMini Remote Desktop Video M Kernel        11/20/2010 2:33:42 PM
RDPWD        RDP Winstation Driver  Kernel        11/20/2010 2:34:37 PM
rdyboost     ReadyBoost             Kernel        11/20/2010 1:13:10 PM
rspndr       Link-Layer Topology Di Kernel        7/14/2009 4:38:50 AM
RTL8167      Realtek 8167 NT Driver Kernel        3/11/2016 9:17:18 AM
s3cap        s3cap                  Kernel        11/20/2010 1:27:33 PM
sbp2port     sbp2port               Kernel        11/20/2010 12:49:21 PM
scfilter     Smart card PnP Class F Kernel        11/20/2010 1:39:59 PM
secdrv       Security Driver        Kernel        9/13/2006 5:48:38 PM
Serenum      Serenum Filter Driver  Kernel        7/14/2009 4:30:33 AM
Serial       Serial port driver     Kernel        7/14/2009 4:30:40 AM
sermouse     Serial Mouse Driver    Kernel        7/14/2009 4:30:20 AM
sffdisk      SFF Storage Class Driv Kernel        7/14/2009 4:31:01 AM
sffp_mmc     SFF Storage Protocol D Kernel        7/14/2009 4:31:03 AM
sffp_sd      SFF Storage Protocol D Kernel        11/20/2010 2:04:00 PM
sfloppy      High-Capacity Floppy D Kernel        7/14/2009 4:31:02 AM
SiSRaid2     SiSRaid2               Kernel        9/24/2008 9:58:20 PM
SiSRaid4     SiSRaid4               Kernel        10/2/2008 1:26:04 AM
Smb          Message-oriented TCP/I Kernel        7/14/2009 4:39:09 AM
spldr        Security Processor Loa Kernel        5/11/2009 9:26:27 PM
srv          Server SMB 1.xxx Drive File System   11/20/2010 12:58:05 PM
srv2         Server SMB 2.xxx Drive File System   11/20/2010 12:57:43 PM
srvnet       srvnet                 File System   11/20/2010 12:57:20 PM
stexstor     stexstor               Kernel        2/18/2009 2:33:36 AM
storflt      Disk Virtual Machine B Kernel        11/20/2010 1:27:30 PM
storvsc      storvsc                Kernel        11/20/2010 1:27:32 PM
swenum       Software Bus Driver    Kernel        7/14/2009 4:30:18 AM
Synth3dVsc   Synth3dVsc             Kernel        11/20/2010 2:37:13 PM
Tcpip        TCP/IP Protocol Driver Kernel        11/20/2010 12:55:52 PM
TCPIP6       Microsoft IPv6 Protoco Kernel        11/20/2010 12:55:52 PM
tcpipreg     TCP/IP Registry Compat Kernel        11/20/2010 2:21:48 PM
TDPIPE       TDPIPE                 Kernel        7/14/2009 4:46:32 AM
TDTCP        TDTCP                  Kernel        7/14/2009 4:46:32 AM
tdx          NetIO Legacy TDI Suppo Kernel        11/20/2010 12:51:54 PM
TermDD       Terminal Device Driver Kernel        11/20/2010 2:33:40 PM
terminpt     Microsoft Remote Deskt Kernel        11/20/2010 2:33:43 PM
tssecsrv     Remote Desktop Service Kernel        11/20/2010 2:34:09 PM
TsUsbFlt     TsUsbFlt               Kernel        11/20/2010 2:37:04 PM
TsUsbGD      Remote Desktop Generic Kernel        11/20/2010 2:37:04 PM
tsusbhub     tsusbhub               Kernel        11/20/2010 2:37:10 PM
tunnel       Microsoft Tunnel Minip Kernel        11/20/2010 2:21:50 PM
uagp35       Microsoft AGPv3.5 Filt Kernel        7/14/2009 4:08:43 AM
udfs         udfs                   File System   11/20/2010 12:56:11 PM
uliagpkx     Uli AGP Bus Filter     Kernel        7/14/2009 4:08:48 AM
umbus        UMBus Enumerator Drive Kernel        11/20/2010 2:14:37 PM
UmPass       Microsoft UMPass Drive Kernel        7/14/2009 4:36:52 AM
usbccgp      Microsoft USB Generic  Kernel        11/20/2010 2:14:03 PM
usbcir       eHome Infrared Receive Kernel        7/14/2009 4:36:36 AM
usbehci      Microsoft USB 2.0 Enha Kernel        11/20/2010 2:13:54 PM
usbhub       Microsoft USB Standard Kernel        11/20/2010 2:14:30 PM
usbohci      Microsoft USB Open Hos Kernel        7/14/2009 4:36:30 AM
usbprint     Microsoft USB PRINTER  Kernel        7/14/2009 5:08:18 AM
USBSTOR      USB Mass Storage Drive Kernel        11/20/2010 2:14:05 PM
usbuhci      Microsoft USB Universa Kernel        7/14/2009 4:36:27 AM
vdrvroot     Microsoft Virtual Driv Kernel        7/14/2009 4:31:31 AM
vga          vga                    Kernel        7/14/2009 4:08:47 AM
VgaSave      VgaSave                Kernel        7/14/2009 4:08:47 AM
vhdmp        vhdmp                  Kernel        11/20/2010 2:05:36 PM
viaide       viaide                 Kernel        7/14/2009 3:49:50 AM
vmbus        vmbus                  Kernel        11/20/2010 1:27:29 PM
VMBusHID     VMBusHID               Kernel        11/20/2010 1:27:13 PM
vncmirror    vncmirror              Kernel        3/14/2008 9:13:05 PM
volmgr       Volume Manager Driver  Kernel        11/20/2010 12:49:28 PM
volmgrx      Dynamic Volume Manager Kernel        11/20/2010 12:50:43 PM
volsnap      Storage volumes        Kernel        2/25/2011 7:08:18 AM
vsmraid      vsmraid                Kernel        1/31/2009 4:48:57 AM
vwifibus     Virtual WiFi Bus Drive Kernel        7/14/2009 4:37:21 AM
WacomPen     Wacom Serial Pen HID D Kernel        7/14/2009 4:32:07 AM
WANARP       Remote Access IP ARP D Kernel        11/20/2010 2:22:36 PM
Wanarpv6     Remote Access IPv6 ARP Kernel        11/20/2010 2:22:36 PM
Wd           Wd                     Kernel        7/14/2009 3:49:55 AM
Wdf01000     Kernel Mode Driver Fra Kernel        7/26/2012 6:55:13 AM
WfpLwf       WFP Lightweight Filter Kernel        7/14/2009 4:39:26 AM
WIMMount     WIMMount               File System   7/14/2009 3:59:31 AM
WinUsb       WinUsb                 Kernel        11/20/2010 2:13:56 PM
WmiAcpi      Microsoft Windows Mana Kernel        7/14/2009 4:01:02 AM
ws2ifsl      Winsock IFS Driver     Kernel        7/14/2009 4:40:33 AM
WudfPf       User Mode Driver Frame Kernel        11/20/2010 2:12:44 PM
WUDFRd       WUDFRd                 Kernel        11/20/2010 2:13:32 PM
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − سه =