منوهای نصب در پنل مدیریت

دستور driverquery در CMD

لیستی از کلیه درایورهای device های نصب شده و خصوصیات آن ها را نمایش می دهد. لازم به ذکر است این دستور جهت اجرا نیاز به دسترسی administrator دارد.

خروجی دستور بدین صورت می باشد.

C:\Regux>driverquery

Module Name  Display Name           Driver Type   Link Date
============ ====================== ============= ======================
1394ohci     1394 OHCI Compliant Ho Kernel        11/20/2010 2:14:56 PM
ACPI         Microsoft ACPI Driver  Kernel        11/20/2010 12:49:16 PM
AcpiPmi      ACPI Power Meter Drive Kernel        11/20/2010 1:00:42 PM
adp94xx      adp94xx                Kernel        12/6/2008 3:24:42 AM
adpahci      adpahci                Kernel        5/1/2007 10:00:09 PM
adpu320      adpu320                Kernel        2/28/2007 3:34:15 AM
AFD          Ancillary Function Dri Kernel        11/20/2010 12:53:27 PM
agp440       Intel AGP Bus Filter   Kernel        7/14/2009 4:08:43 AM
aliide       aliide                 Kernel        7/14/2009 3:49:47 AM
amdide       amdide                 Kernel        7/14/2009 3:49:49 AM
AmdK8        AMD K8 Processor Drive Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
amdkmdag     amdkmdag               Kernel        3/29/2013 6:57:04 AM
amdkmdap     amdkmdap               Kernel        3/29/2013 5:39:45 AM
AmdPPM       AMD Processor Driver   Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
amdsata      amdsata                Kernel        3/19/2010 4:15:17 AM
amdsbs       amdsbs                 Kernel        3/20/2009 10:06:03 PM
amdxata      amdxata                Kernel        3/19/2010 7:48:18 PM
AppID        AppID Driver           Kernel        11/20/2010 1:44:37 PM
arc          arc                    Kernel        5/25/2007 1:57:55 AM
arcsas       arcsas                 Kernel        1/14/2009 10:57:37 PM
asmthub3     ASMedia USB3 Hub Servi Kernel        11/8/2012 9:06:35 PM
asmtxhci     ASMEDIA XHCI Service   Kernel        11/8/2012 9:06:21 PM
AsyncMac     RAS Asynchronous Media Kernel        7/14/2009 4:40:13 AM
atapi        IDE Channel            Kernel        7/14/2009 3:49:47 AM
AtiHDAudioSe AMD Function Driver fo Kernel        2/15/2013 1:41:09 AM
avgntflt     avgntflt               File System   10/11/2016 7:00:10 PM
avipbb       avipbb                 Kernel        9/23/2016 4:56:49 PM
avkmgr       avkmgr                 Kernel        9/16/2013 3:44:23 PM
avnetflt     avnetflt               Kernel        3/24/2016 12:21:07 AM
b06bdrv      b06bdrv                Kernel        1/25/2012 4:00:32 AM
b06diag      Broadcom NetXtreme II  Kernel        3/8/2012 9:31:24 PM
b57nd60a     Broadcom NetXtreme Gig Kernel        4/26/2009 3:44:55 PM
Beep         Beep                   Kernel        7/14/2009 4:30:13 AM
BFN7x64      Bigfoot Networks Kille Kernel        5/19/2011 3:25:16 AM
blbdrive     blbdrive               Kernel        7/14/2009 4:05:59 AM
bowser       Browser Support Driver File System   7/14/2009 3:53:50 AM
BrFiltLo     Brother USB Mass-Stora Kernel        8/7/2006 6:21:06 AM
BrFiltUp     Brother USB Mass-Stora Kernel        8/7/2006 6:21:02 AM
Brserid      Brother MFC Serial Por Kernel        8/7/2006 6:21:11 AM
BrSerWdm     Brother WDM Serial dri Kernel        8/7/2006 6:21:05 AM
BrUsbMdm     Brother MFC USB Fax On Kernel        8/7/2006 6:21:00 AM
BrUsbSer     Brother MFC USB Serial Kernel        8/9/2006 4:41:02 PM
BTHMODEM     Bluetooth Serial Commu Kernel        7/14/2009 4:36:52 AM
bxfcoe       bxfcoe                 Kernel        2/23/2012 4:27:54 AM
bxois        bxois                  Kernel        2/23/2012 5:03:16 AM
cdfs         CD/DVD File System Rea File System   7/14/2009 3:49:46 AM
cdrom        CD-ROM Driver          Kernel        11/20/2010 12:49:20 PM
circlass     Consumer IR Devices    Kernel        7/14/2009 4:36:34 AM
CLFS         Common Log (CLFS)      Kernel        7/14/2009 3:49:57 AM
CmBatt       Microsoft ACPI Control Kernel        7/14/2009 4:01:03 AM
cmdide       cmdide                 Kernel        7/14/2009 3:49:48 AM
CNG          CNG                    Kernel        11/20/2010 1:38:45 PM
Compbatt     Compbatt               Kernel        7/14/2009 4:01:02 AM
CompositeBus Composite Bus Enumerat Kernel        11/20/2010 2:03:17 PM
crcdisk      Crcdisk Filter Driver  Kernel        7/14/2009 4:31:14 AM
CSC          Offline Files Driver   Kernel        11/20/2010 12:57:12 PM
DfsC         DFS Namespace Client D File System   11/20/2010 12:56:31 PM
discache     System Attribute Cache Kernel        7/14/2009 4:07:18 AM
Disk         Disk Driver            Kernel        7/14/2009 3:49:57 AM
dmvsc        dmvsc                  Kernel        11/20/2010 1:27:43 PM
drmkaud      Microsoft Trusted Audi Kernel        7/14/2009 4:36:16 AM
DXGKrnl      LDDM Graphics Subsyste Kernel        11/20/2010 1:20:50 PM
ebdrv        ebdrv                  Kernel        3/26/2012 4:47:26 PM
elxstor      elxstor                Kernel        2/4/2009 2:22:11 AM
ErrDev       Microsoft Hardware Err Kernel        7/14/2009 4:01:04 AM
EtronHub3    Etron USB 3.0 Extensib Kernel        7/20/2012 11:45:52 AM
EtronSTOR    Etron Enhance USB BOT/ Kernel        6/13/2012 3:55:48 PM
EtronXHCI    Etron USB 3.0 Extensib Kernel        7/20/2012 11:45:46 AM
exfat        exFAT File System Driv File System   7/14/2009 3:53:29 AM
fastfat      FAT12/16/32 File Syste File System   7/14/2009 3:53:28 AM
fdc          Floppy Disk Controller Kernel        7/14/2009 4:30:54 AM
FileInfo     File Information FS Mi File System   7/14/2009 4:04:25 AM
Filetrace    Filetrace              File System   7/14/2009 3:55:40 AM
flpydisk     Floppy Disk Driver     Kernel        7/14/2009 4:30:54 AM
FltMgr       FltMgr                 File System   11/20/2010 12:49:24 PM
FsDepends    File System Dependency File System   7/14/2009 3:56:13 AM
fvevol       Bitlocker Drive Encryp Kernel        11/20/2010 12:54:06 PM
gagp30kx     Microsoft Generic AGPv Kernel        7/14/2009 4:08:43 AM
hcw85cir     Hauppauge Consumer Inf Kernel        5/11/2009 12:56:00 PM
HdAudAddServ Microsoft 1.1 UAA Func Kernel        11/20/2010 2:14:23 PM
HDAudBus     Microsoft UAA Bus Driv Kernel        11/20/2010 2:13:42 PM
HidBatt      HID UPS Battery Driver Kernel        7/14/2009 4:01:06 AM
HidBth       Microsoft Bluetooth HI Kernel        7/14/2009 4:36:52 AM
HidIr        Microsoft Infrared HID Kernel        7/14/2009 4:36:23 AM
HidUsb       Microsoft HID Class Dr Kernel        11/20/2010 2:13:49 PM
HpSAMD       HpSAMD                 Kernel        4/20/2010 11:02:18 PM
HTTP         HTTP                   Kernel        11/20/2010 12:54:30 PM
hwpolicy     Hardware Policy Driver Kernel        11/20/2010 12:48:54 PM
i8042prt     i8042 Keyboard and PS/ Kernel        7/14/2009 3:49:57 AM
iaStorV      iaStorV                Kernel        6/11/2010 5:16:19 AM
iirsp        iirsp                  Kernel        12/14/2005 1:17:54 AM
intelide     intelide               Kernel        7/14/2009 3:49:48 AM
intelppm     Intel Processor Driver Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
ioatdma1     ioatdma1               Kernel        11/16/2009 6:13:25 PM
ioatdma2     Intel(R) QuickData Tec Kernel        11/16/2009 6:13:40 PM
IpFilterDriv IP Traffic Filter Driv Kernel        11/20/2010 2:22:19 PM
IPMIDRV      IPMIDRV                Kernel        11/20/2010 1:34:53 PM
IPNAT        IP Network Address Tra Kernel        7/14/2009 4:40:03 AM
IRENUM       IR Bus Enumerator      Kernel        7/14/2009 4:38:59 AM
isapnp       isapnp                 Kernel        7/14/2009 4:01:08 AM
iScsiPrt     iScsiPort Driver       Kernel        11/20/2010 2:05:14 PM
iusb3hub     Intel(R) USB 3.0 Hub D Kernel        12/21/2012 6:10:46 PM
iusb3xhc     Intel(R) USB 3.0 eXten Kernel        12/21/2012 6:10:49 PM
kbdclass     Keyboard Class Driver  Kernel        7/14/2009 3:49:50 AM
kbdhid       Keyboard HID Driver    Kernel        11/20/2010 2:03:25 PM
KSecDD       KSecDD                 Kernel        11/20/2010 12:51:15 PM
KSecPkg      KSecPkg                Kernel        11/20/2010 1:40:34 PM
ksthunk      Kernel Streaming Thunk Kernel        7/14/2009 4:30:19 AM
lltdio       Link-Layer Topology Di Kernel        7/14/2009 4:38:50 AM
LSI_FC       LSI_FC                 Kernel        12/10/2008 2:16:09 AM
LSI_SAS      LSI_SAS                Kernel        5/19/2009 4:50:23 AM
LSI_SAS2     LSI_SAS2               Kernel        5/19/2009 5:01:48 AM
LSI_SCSI     LSI_SCSI               Kernel        4/17/2009 2:43:50 AM
luafv        UAC File Virtualizatio File System   7/14/2009 3:56:13 AM
megasas      megasas                Kernel        5/19/2009 5:39:46 AM
MegaSR       MegaSR                 Kernel        5/19/2009 5:55:54 AM
Modem        Modem                  Kernel        7/14/2009 4:40:48 AM
monitor      Microsoft Monitor Clas Kernel        7/14/2009 4:08:52 AM
mouclass     Mouse Class Driver     Kernel        7/14/2009 3:49:50 AM
mouhid       Mouse HID Driver       Kernel        7/14/2009 4:30:20 AM
mountmgr     Mount Point Manager    Kernel        11/20/2010 12:49:21 PM
mpio         mpio                   Kernel        11/20/2010 2:05:38 PM
mpsdrv       Windows Firewall Autho Kernel        7/14/2009 4:38:25 AM
MRxDAV       WebDav Client Redirect File System   11/20/2010 12:56:42 PM
mrxsmb       SMB MiniRedirector Wra File System   11/20/2010 12:57:41 PM
mrxsmb10     SMB 1.x MiniRedirector File System   11/20/2010 12:56:53 PM
mrxsmb20     SMB 2.0 MiniRedirector File System   11/20/2010 12:56:47 PM
msahci       msahci                 Kernel        11/20/2010 2:03:58 PM
msdsm        msdsm                  Kernel        11/20/2010 2:05:34 PM
Msfs         Msfs                   File System   7/14/2009 3:49:47 AM
mshidkmdf    Pass-through HID to KM Kernel        7/14/2009 4:36:24 AM
msisadrv     msisadrv               Kernel        7/14/2009 3:49:26 AM
MSKSSRV      Microsoft Streaming Se Kernel        7/14/2009 4:30:18 AM
MSPCLOCK     Microsoft Streaming Cl Kernel        7/14/2009 4:30:17 AM
MSPQM        Microsoft Streaming Qu Kernel        7/14/2009 4:30:17 AM
MsRPC        MsRPC                  Kernel        11/20/2010 12:51:56 PM
mssmbios     Microsoft System Manag Kernel        7/14/2009 4:01:10 AM
MSTEE        Microsoft Streaming Te Kernel        7/14/2009 4:30:17 AM
MTConfig     Microsoft Input Config Kernel        7/14/2009 4:32:08 AM
Mup          Mup                    File System   7/14/2009 3:53:45 AM
NativeWifiP  NativeWiFi Filter      Kernel        7/14/2009 4:37:23 AM
NDIS         NDIS System Driver     Kernel        11/20/2010 12:53:30 PM
NdisCap      NDIS Capture LightWeig Kernel        7/14/2009 4:38:12 AM
NdisTapi     Remote Access NDIS TAP Kernel        7/14/2009 4:40:00 AM
Ndisuio      NDIS Usermode I/O Prot Kernel        11/20/2010 2:20:08 PM
NdisWan      Remote Access NDIS WAN Kernel        11/20/2010 2:22:32 PM
NDProxy      NDIS Proxy             Kernel        11/20/2010 2:22:20 PM
NetBIOS      NetBIOS Interface      File System   7/14/2009 4:39:26 AM
NetBT        NetBT                  Kernel        11/20/2010 12:53:18 PM
nfrd960      nfrd960                Kernel        6/7/2006 1:41:48 AM
Npfs         Npfs                   File System   7/14/2009 3:49:48 AM
nsiproxy     NSI proxy service driv Kernel        7/14/2009 3:51:02 AM
Ntfs         Ntfs                   File System   11/20/2010 12:50:57 PM
Null         Null                   Kernel        7/14/2009 3:49:37 AM
nusb3hub     Renesas Electronics US Kernel        10/25/2011 4:27:37 AM
nusb3xhc     Renesas Electronics US Kernel        10/25/2011 4:27:38 AM
nvraid       nvraid                 Kernel        3/20/2010 12:29:20 AM
nvstor       nvstor                 Kernel        3/20/2010 12:15:11 AM
nv_agp       NVIDIA nForce AGP Bus  Kernel        7/14/2009 4:08:44 AM
ohci1394     1394 OHCI Compliant Ho Kernel        7/14/2009 4:36:45 AM
Parport      Parallel port driver   Kernel        7/14/2009 4:30:40 AM
partmgr      Partition Manager      Kernel        11/20/2010 12:50:00 PM
pci          PCI Bus Driver         Kernel        11/20/2010 12:49:11 PM
pciide       pciide                 Kernel        7/14/2009 3:49:49 AM
pcmcia       pcmcia                 Kernel        7/14/2009 4:01:10 AM
pcw          Performance Counters f Kernel        7/14/2009 3:49:27 AM
PEAUTH       PEAUTH                 Kernel        7/14/2009 5:31:19 AM
PptpMiniport WAN Miniport (PPTP)    Kernel        11/20/2010 2:22:31 PM
Processor    Processor Driver       Kernel        7/14/2009 3:49:25 AM
Psched       QoS Packet Scheduler   Kernel        11/20/2010 2:22:18 PM
ql2300       ql2300                 Kernel        1/23/2009 2:35:06 AM
ql40xx       ql40xx                 Kernel        5/19/2009 5:48:11 AM
QWAVEdrv     QWAVE driver           Kernel        7/14/2009 4:39:48 AM
RasAcd       Remote Access Auto Con Kernel        7/14/2009 4:40:09 AM
RasAgileVpn  WAN Miniport (IKEv2)   Kernel        7/14/2009 4:40:24 AM
Rasl2tp      WAN Miniport (L2TP)    Kernel        11/20/2010 2:22:34 PM
RasPppoe     Remote Access PPPOE Dr Kernel        7/14/2009 4:40:17 AM
RasSstp      WAN Miniport (SSTP)    Kernel        7/14/2009 4:40:25 AM
rdbss        Redirected Buffering S File System   11/20/2010 12:57:51 PM
rdpbus       Remote Desktop Device  Kernel        7/14/2009 4:47:46 AM
RDPCDD       RDPCDD                 Kernel        7/14/2009 4:46:34 AM
RDPDR        Terminal Server Device Kernel        11/20/2010 2:36:41 PM
RDPENCDD     RDP Encoder Mirror Dri Kernel        7/14/2009 4:46:34 AM
RDPREFMP     Reflector Display Driv Kernel        7/14/2009 4:46:35 AM
RdpVideoMini Remote Desktop Video M Kernel        11/20/2010 2:33:42 PM
RDPWD        RDP Winstation Driver  Kernel        11/20/2010 2:34:37 PM
rdyboost     ReadyBoost             Kernel        11/20/2010 1:13:10 PM
rspndr       Link-Layer Topology Di Kernel        7/14/2009 4:38:50 AM
RTL8167      Realtek 8167 NT Driver Kernel        3/11/2016 9:17:18 AM
s3cap        s3cap                  Kernel        11/20/2010 1:27:33 PM
sbp2port     sbp2port               Kernel        11/20/2010 12:49:21 PM
scfilter     Smart card PnP Class F Kernel        11/20/2010 1:39:59 PM
secdrv       Security Driver        Kernel        9/13/2006 5:48:38 PM
Serenum      Serenum Filter Driver  Kernel        7/14/2009 4:30:33 AM
Serial       Serial port driver     Kernel        7/14/2009 4:30:40 AM
sermouse     Serial Mouse Driver    Kernel        7/14/2009 4:30:20 AM
sffdisk      SFF Storage Class Driv Kernel        7/14/2009 4:31:01 AM
sffp_mmc     SFF Storage Protocol D Kernel        7/14/2009 4:31:03 AM
sffp_sd      SFF Storage Protocol D Kernel        11/20/2010 2:04:00 PM
sfloppy      High-Capacity Floppy D Kernel        7/14/2009 4:31:02 AM
SiSRaid2     SiSRaid2               Kernel        9/24/2008 9:58:20 PM
SiSRaid4     SiSRaid4               Kernel        10/2/2008 1:26:04 AM
Smb          Message-oriented TCP/I Kernel        7/14/2009 4:39:09 AM
spldr        Security Processor Loa Kernel        5/11/2009 9:26:27 PM
srv          Server SMB 1.xxx Drive File System   11/20/2010 12:58:05 PM
srv2         Server SMB 2.xxx Drive File System   11/20/2010 12:57:43 PM
srvnet       srvnet                 File System   11/20/2010 12:57:20 PM
stexstor     stexstor               Kernel        2/18/2009 2:33:36 AM
storflt      Disk Virtual Machine B Kernel        11/20/2010 1:27:30 PM
storvsc      storvsc                Kernel        11/20/2010 1:27:32 PM
swenum       Software Bus Driver    Kernel        7/14/2009 4:30:18 AM
Synth3dVsc   Synth3dVsc             Kernel        11/20/2010 2:37:13 PM
Tcpip        TCP/IP Protocol Driver Kernel        11/20/2010 12:55:52 PM
TCPIP6       Microsoft IPv6 Protoco Kernel        11/20/2010 12:55:52 PM
tcpipreg     TCP/IP Registry Compat Kernel        11/20/2010 2:21:48 PM
TDPIPE       TDPIPE                 Kernel        7/14/2009 4:46:32 AM
TDTCP        TDTCP                  Kernel        7/14/2009 4:46:32 AM
tdx          NetIO Legacy TDI Suppo Kernel        11/20/2010 12:51:54 PM
TermDD       Terminal Device Driver Kernel        11/20/2010 2:33:40 PM
terminpt     Microsoft Remote Deskt Kernel        11/20/2010 2:33:43 PM
tssecsrv     Remote Desktop Service Kernel        11/20/2010 2:34:09 PM
TsUsbFlt     TsUsbFlt               Kernel        11/20/2010 2:37:04 PM
TsUsbGD      Remote Desktop Generic Kernel        11/20/2010 2:37:04 PM
tsusbhub     tsusbhub               Kernel        11/20/2010 2:37:10 PM
tunnel       Microsoft Tunnel Minip Kernel        11/20/2010 2:21:50 PM
uagp35       Microsoft AGPv3.5 Filt Kernel        7/14/2009 4:08:43 AM
udfs         udfs                   File System   11/20/2010 12:56:11 PM
uliagpkx     Uli AGP Bus Filter     Kernel        7/14/2009 4:08:48 AM
umbus        UMBus Enumerator Drive Kernel        11/20/2010 2:14:37 PM
UmPass       Microsoft UMPass Drive Kernel        7/14/2009 4:36:52 AM
usbccgp      Microsoft USB Generic  Kernel        11/20/2010 2:14:03 PM
usbcir       eHome Infrared Receive Kernel        7/14/2009 4:36:36 AM
usbehci      Microsoft USB 2.0 Enha Kernel        11/20/2010 2:13:54 PM
usbhub       Microsoft USB Standard Kernel        11/20/2010 2:14:30 PM
usbohci      Microsoft USB Open Hos Kernel        7/14/2009 4:36:30 AM
usbprint     Microsoft USB PRINTER  Kernel        7/14/2009 5:08:18 AM
USBSTOR      USB Mass Storage Drive Kernel        11/20/2010 2:14:05 PM
usbuhci      Microsoft USB Universa Kernel        7/14/2009 4:36:27 AM
vdrvroot     Microsoft Virtual Driv Kernel        7/14/2009 4:31:31 AM
vga          vga                    Kernel        7/14/2009 4:08:47 AM
VgaSave      VgaSave                Kernel        7/14/2009 4:08:47 AM
vhdmp        vhdmp                  Kernel        11/20/2010 2:05:36 PM
viaide       viaide                 Kernel        7/14/2009 3:49:50 AM
vmbus        vmbus                  Kernel        11/20/2010 1:27:29 PM
VMBusHID     VMBusHID               Kernel        11/20/2010 1:27:13 PM
vncmirror    vncmirror              Kernel        3/14/2008 9:13:05 PM
volmgr       Volume Manager Driver  Kernel        11/20/2010 12:49:28 PM
volmgrx      Dynamic Volume Manager Kernel        11/20/2010 12:50:43 PM
volsnap      Storage volumes        Kernel        2/25/2011 7:08:18 AM
vsmraid      vsmraid                Kernel        1/31/2009 4:48:57 AM
vwifibus     Virtual WiFi Bus Drive Kernel        7/14/2009 4:37:21 AM
WacomPen     Wacom Serial Pen HID D Kernel        7/14/2009 4:32:07 AM
WANARP       Remote Access IP ARP D Kernel        11/20/2010 2:22:36 PM
Wanarpv6     Remote Access IPv6 ARP Kernel        11/20/2010 2:22:36 PM
Wd           Wd                     Kernel        7/14/2009 3:49:55 AM
Wdf01000     Kernel Mode Driver Fra Kernel        7/26/2012 6:55:13 AM
WfpLwf       WFP Lightweight Filter Kernel        7/14/2009 4:39:26 AM
WIMMount     WIMMount               File System   7/14/2009 3:59:31 AM
WinUsb       WinUsb                 Kernel        11/20/2010 2:13:56 PM
WmiAcpi      Microsoft Windows Mana Kernel        7/14/2009 4:01:02 AM
ws2ifsl      Winsock IFS Driver     Kernel        7/14/2009 4:40:33 AM
WudfPf       User Mode Driver Frame Kernel        11/20/2010 2:12:44 PM
WUDFRd       WUDFRd                 Kernel        11/20/2010 2:13:32 PM

0 پاسخ به "دستور driverquery در CMD"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق سایت متعلق به ریجاکس بوده و نزد آن محفوظ می باشد.