دستور fc در CMD

این دستور فایل ها را مقایسه نموده و بدین صورت، نفاوت بین دو فایل را نمایش می دهد.

به طور مثال فایل a.txt حاوی

a
b
c
d
e
f
g
h
j

و فایل b.txt حاوی

a
b
c
d
e
f
g
h
f

می باشد. دستور fc برای مقایسه این دو فایل به صورت زیر می باشد.

C:\Regux>fc a.txt b.txt
Comparing files a.txt and B.TXT
***** a.txt
h
j
***** B.TXT
h
f
*****

همانطور که مشاهده می کنید، خطا آخر این دو فایل متفاوت می باشد و تفاوت در دستور fc نمایش داده می شود.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − شش =