دستور getmac در CMD

این دستور، media access control یا همان mac address سیستم را نمایش می دهد.

C:\Users\regux>getmac

Physical Address    Transport Name
=================== ==========================================================
RC-AA-C5-D7-9F-C5   \Device\Tcpip_{CB99712A-C1C9-4F97-A5BD-61A4587143E6}

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × دو =