دستور ipconfig در CMD

این دستور پیکر بندی تمامی کارت های شبکه TCP/IP و تنظیمات static ip و dhcp را نمایش می دهد.

C:\Users\regux>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe90::4hld1:2370:h77d:fh15%11
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.171
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe75::fa79:29ff:fjfa:faff%11
                                       fe75::fa79:29ff:fjfa:faff%11
                                       192.168.1.1

این دستور دارای flag های زیادیست که هر کدام کاربر منحصر به فرد خودشان را دارند. لیست آن ها در زیر قابل مشاهده است.

C:\Users\regux>ipconfig /?

USAGE:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid adapter |
                                 /setclassid adapter [classid] |
                                 /showclassid6 adapter |
                                 /setclassid6 adapter [classid] ]

where
    adapter             Connection name
                       (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

    Options:
       /?               Display this help message
       /all             Display full configuration information.
       /release         Release the IPv4 address for the specified adapter.
       /release6        Release the IPv6 address for the specified adapter.
       /renew           Renew the IPv4 address for the specified adapter.
       /renew6          Renew the IPv6 address for the specified adapter.
       /flushdns        Purges the DNS Resolver cache.
       /registerdns     Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
       /displaydns      Display the contents of the DNS Resolver Cache.
       /showclassid     Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
       /setclassid      Modifies the dhcp class id.
       /showclassid6    Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter
.
       /setclassid6     Modifies the IPv6 DHCP class id.


The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.

For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.

For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is
removed.

Examples:
    > ipconfig                       ... Show information
    > ipconfig /all                  ... Show detailed information
    > ipconfig /renew                ... renew all adapters
    > ipconfig /renew EL*            ... renew any connection that has its
                                         name starting with EL
    > ipconfig /release *Con*        ... release all matching connections,
                                         eg. "Local Area Connection 1" or
                                             "Local Area Connection 2"
    > ipconfig /allcompartments      ... Show information about all
                                         compartments
    > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                                         compartments

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × سه =