دستور md در CMD

این دستور می تواند یک پوشه جدید ایجاد نماید.

در مثال زیر، پوشه ای با نام regux ایجاد گردیده است.

C:\regux>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4651-08C7

 Directory of C:\regux

11/30/2016 11:03 AM  <DIR>     .
11/30/2016 11:03 AM  <DIR>     ..
11/30/2016 11:03 AM        18 a.txt
        1 File(s)       18 bytes
        2 Dir(s) 111,421,161,472 bytes free

C:\regux>md regux

C:\regux>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4651-08C7

 Directory of C:\regux

11/30/2016 01:54 PM  <DIR>     .
11/30/2016 01:54 PM  <DIR>     ..
11/30/2016 11:03 AM        18 a.txt
11/30/2016 01:54 PM  <DIR>     regux
        1 File(s)       18 bytes
        3 Dir(s) 111,421,161,472 bytes free

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 15 =