دستور mkdir در CMD

این دستور می تواند یک پوشه جدید ایجاد نماید.

در مثال زیر، پوشه ای با نام regux ایجاد گردیده است.

C:\regux>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4651-08C7

 Directory of C:\regux

11/30/2016  11:03 AM    <DIR>          .
11/30/2016  11:03 AM    <DIR>          ..
11/30/2016  11:03 AM                18 a.txt
               1 File(s)             18 bytes
               2 Dir(s)  111,421,161,472 bytes free

C:\regux>mkdir regux

C:\regux>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4651-08C7

 Directory of C:\regux

11/30/2016  01:54 PM    <DIR>          .
11/30/2016  01:54 PM    <DIR>          ..
11/30/2016  11:03 AM                18 a.txt
11/30/2016  01:54 PM    <DIR>          regux
               1 File(s)             18 bytes
               3 Dir(s)  111,421,161,472 bytes free

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =