دستور more در CMD

این دستور پس از پایپ (|) آمده و خروجی سایر دستورات را به صورت صفحه بندی شده نمایش می دهد.

مثال: در این مثال به دلیل زیاد بودن فایل های موجود در دایرکتوری regux، قصد داریم خروجی را به صورت صفحه بندی شده مشاهده کنیم.

C:\regux>dir | more
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4461-88R7

 Directory of C:\regux

11/30/2016 02:10 PM  <DIR>     .
11/30/2016 02:10 PM  <DIR>     ..
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (10).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (11).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (12).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (13).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (14).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (15).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (16).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (17).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (18).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (19).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (2).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (20).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (21).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (22).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (23).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (24).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (25).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (26).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (27).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (28).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (29).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (3).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (30).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (31).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (32).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (33).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (34).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (35).txt
11/30/2016 11:03 AM        18 a - Copy (36).txt
-- More --

با فشردن کلید Enter می توان خط به خط محتویات بعدی را مشاهده نمود.

ارسال شده توسط میلاد خوشدل