آموزش تعریف رکورد DKIM در کنترل پنل دایرکت ادمین

بدین منظور در ابتدا چک می کنیم که سیستم از DKIM پشتیبانی کند. دستورات ذیل را به ترتیب وارد نمائید.

[root@es5 ~]# /usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning DKIM Old_Demime PRDR OCSP

سپس

cd /etc
wget -O exim.dkim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.dkim.conf

سپس فایل exim.conf را در etc ویرایش میکنیم و بخش

remote_smtp:
 driver = smtp

را با

remote_smtp:
 driver = smtp
 .include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

تغییر میدهیم و سپس سرویس دایرکت ادمین را Restart مینمائیم.

etc/init.d/exim restart

سپس

cd /usr/local/directadmin
cp -f conf/directadmin.conf conf/directadmin.conf.backup
echo 'dkim=1' >> conf/directadmin.conf

و پس از آن

[root@es5 directadmin]# ./directadmin c | grep dkim
dkim=1
root@es5 directadmin]# /etc/init.d/directadmin restart
 Stopping DirectAdmin:                                      [  OK  ]
Starting DirectAdmin:

اگر قصد داریم به صورت دستی DKIM را برای دامنه ها فعال کنیم از کد

cd /usr/local/directadmin/scripts
./dkim_create.sh domain.com

استفاده میکنیم. همچنین میتوانیم با کد

echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

تمامی کاربران قدیمی را با این رکورد به روز کنیم.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 2 =