خطاهای برنامه نویسی

رفع خطای DNN Error: A critical error has occurred. The transaction log for database [DB-NAME] is full.

اگر خطای ذیل را در سی ام اس DNN دریافت می نمایید:

[Thread:66][ERROR] DotNetNuke.Services.Exceptions.Exceptions 
- System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction log for database 'DB-NAME' is full. 
To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at PetaPoco.Database.Execute(String sql, Object[] args) at DotNetNuke.Data.PetaPoco.PetaPocoHelper.ExecuteNonQuery(String connectionString, CommandType type, Int32 timeout, String sql, Object[] args) at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteNonQuery(String procedureName, Object[] commandParameters) at DotNetNuke.Data.DataProvider.UpdateDesktopModule(Int32 desktopModuleId, Int32 packageID, String moduleName, String folderName, String friendlyName, String description, String version, Boolean isPremium, Boolean isAdmin, String businessControllerClass, Int32 supportedFeatures, Int32 shareable, String compatibleVersions, String dependencies, String permissions, Int32 contentItemId, Int32 lastModifiedByUserID) at DotNetNuke.Entities.Modules.DesktopModuleController.SaveDesktopModule(DesktopModuleInfo desktopModule, Boolean saveChildren, Boolean clearCache, Boolean saveTerms) at DotNetNuke.Services.Installer.Installers.ModuleInstaller.Install() ClientConnectionId:167b687c-dbc4-4b1f-8d61-311aede69a58 

بدین معنی است که لاگ های transaction بانک اطلاعاتی شما پر شده و میبایست موارد ذیل را جهت برطرف نمودن آن انجام دهید.

1) در سرور بانک اطلاعاتی وارد شوید.

2) روی بانک اطلاعاتی راست کلیک نموده و وارد بخش File Section شوید.

3) مقدار initial size را برای فایل لاگ بانک اطلاعاتی افزایش دهید. موفق باشید.

author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 1 =