چگونه خطای allowed memory size of xx bytes exhausted را در جوملا برطرف کنیم ؟

عبارت ذیل را در فایل .htaccess اضافه نمایید:
php_value memory_limit 512M
همچنین در صورت تمایل جهت افزایش این مقدار از طریق کد میتوانید کد ذیل را در ابتدای صفحه index.php قرار دهید.
ini_set('memory_limit', '512M');
ارسال شده توسط میلاد خوشدل