تغییر Owner جداول و شما های بانک اطلاعاتی MSSQL به dbo


بدین منظور می توانید از Query زیر استفاده نمائید.

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE id = object_id(N'[dbo].[ChangeAllObjectOwnersToDBO]') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) DROP procedure [dbo].[ChangeAllObjectOwnersToDBO] GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  SET ANSI_NULLS ON GO CREATE proc ChangeAllObjectOwnersToDBO AS SET nocount ON declare @uid int declare @objName varchar(50) declare @userName varchar(50) declare @currObjName varchar(50) declare @outStr varchar(256) SET @uid = user_id('dbo') declare chObjOwnerCur cursor static FOR SELECT user_name(uid) AS 'username', [name] AS 'name' FROM sysobjects WHERE uid <> @uid open chObjOwnerCur IF @@cursor_rows = 0 begin  print 'All objects are already owned by dbo!'  close chObjOwnerCur  deallocate chObjOwnerCur  RETURN 1 end fetch next FROM chObjOwnerCur INTO @userName, @objName while @@fetch_status = 0 begin  SET @currObjName = 'dbo.' + @objName  IF (object_id(@currObjName) > 0)   print 'WARNING *** ' + @currObjName + ' already exists ***'  SET @outStr = 'sp_changeobjectowner "' + @userName + '.' + @objName + '", "dbo"'  print @outStr  print 'go'  fetch next FROM chObjOwnerCur INTO @userName, @objName end close chObjOwnerCur deallocate chObjOwnerCur SET nocount off RETURN 0 GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  SET ANSI_NULLS ON GO
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 3 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام