تغییر character set و collation پیش فرض در MySQL


1) وارد MySQL شوید (از طریق SSH)

mysql -u admin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

2) جهت تغییر character set و collation پیش فرض دیتابیس از دستور زیر استفاده نمائید.

ALTER DATABASE dbname CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

3) جهت تغییر character set و collation پیش فرض جداول از دستور زیر استفاده نمائید.

ALTER TABLE tablename CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

نکته: برای مشاهده character set های موجود از دستور زیر استفاده نمائید.

mysql> show character set;

خروجی دستور:

+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description         | Default collation  | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5   | Big5 Traditional Chinese  | big5_chinese_ci   |   2 |
| dec8   | DEC West European      | dec8_swedish_ci   |   1 |
| cp850  | DOS West European      | cp850_general_ci  |   1 |
| hp8   | HP West European      | hp8_english_ci   |   1 |
| koi8r  | KOI8-R Relcom Russian    | koi8r_general_ci  |   1 |
| latin1  | cp1252 West European    | latin1_swedish_ci  |   1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci  |   1 |
| swe7   | 7bit Swedish        | swe7_swedish_ci   |   1 |
| ascii  | US ASCII          | ascii_general_ci  |   1 |
| ujis   | EUC-JP Japanese       | ujis_japanese_ci  |   3 |
| sjis   | Shift-JIS Japanese     | sjis_japanese_ci  |   2 |
| hebrew  | ISO 8859-8 Hebrew      | hebrew_general_ci  |   1 |
| tis620  | TIS620 Thai         | tis620_thai_ci   |   1 |
| euckr  | EUC-KR Korean        | euckr_korean_ci   |   2 |
| koi8u  | KOI8-U Ukrainian      | koi8u_general_ci  |   1 |
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese  | gb2312_chinese_ci  |   2 |
| greek  | ISO 8859-7 Greek      | greek_general_ci  |   1 |
| cp1250  | Windows Central European  | cp1250_general_ci  |   1 |
| gbk   | GBK Simplified Chinese   | gbk_chinese_ci   |   2 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish     | latin5_turkish_ci  |   1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian     | armscii8_general_ci |   1 |
| utf8   | UTF-8 Unicode        | utf8_general_ci   |   3 |
| ucs2   | UCS-2 Unicode        | ucs2_general_ci   |   2 |
| cp866  | DOS Russian         | cp866_general_ci  |   1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci |   1 |
| macce  | Mac Central European    | macce_general_ci  |   1 |
| macroman | Mac West European      | macroman_general_ci |   1 |
| cp852  | DOS Central European    | cp852_general_ci  |   1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic     | latin7_general_ci  |   1 |
| cp1251  | Windows Cyrillic      | cp1251_general_ci  |   1 |
| cp1256  | Windows Arabic       | cp1256_general_ci  |   1 |
| cp1257  | Windows Baltic       | cp1257_general_ci  |   1 |
| binary  | Binary pseudo charset    | binary       |   1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian      | geostd8_general_ci |   1 |
| cp932  | SJIS for Windows Japanese  | cp932_japanese_ci  |   2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese  | eucjpms_japanese_ci |   3 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 7 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام