رفع خطای invalid postback or callback argument در ASP.Net


در صورتی که خطای ذیل را دریافت می نمایید:

Server Error in '/' Application. Invalid postback or callback argument. Event validation is enabled using in configuration or <%@ Page EnableEventValidation="true" %> in a page. For security purposes, this feature verifies that arguments to postback or callback events originate from the server control that originally rendered them. If the data is valid and expected, use the ClientScriptManager.RegisterForEventValidation method in order to register the postback or callback data for validation. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.  Exception Details: System.ArgumentException: Invalid postback or callback argument. Event validation is enabled using in configuration or <%@ Page EnableEventValidation="true" %> in a page. For security purposes, this feature verifies that arguments to postback or callback events originate from the server control that originally rendered them. If the data is valid and expected, use the ClientScriptManager.RegisterForEventValidation method in order to register the postback or callback data for validation. Source Error:  An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace:  [ArgumentException: Invalid postback or callback argument. Event validation is enabled using in configuration or <%@ Page EnableEventValidation="true" %> in a page. For security purposes, this feature verifies that arguments to postback or callback events originate from the server control that originally rendered them. If the data is valid and expected, use the ClientScriptManager.RegisterForEventValidation method in order to register the postback or callback data for validation.]  System.Web.UI.ClientScriptManager.ValidateEvent(String uniqueId, String argument) +8627417  System.Web.UI.WebControls.ListBox.LoadPostData(String postDataKey, NameValueCollection postCollection) +360  System.Web.UI.WebControls.ListBox.System.Web.UI.IPostBackDataHandler.LoadPostData(String postDataKey, NameValueCollection postCollection) +13  System.Web.UI.Page.ProcessPostData(NameValueCollection postData, Boolean fBeforeLoad) +346  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1743 Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3623; ASP.NET Version:2.0.50727.3618

می بایست خط اول فایل aspx خود را مطابق نمونه ذیل وارد نمائید.

<%@ Page EnableEventValidation="false" %>

اگر خطی شبیه به این خط در کد خود دارید:

<%@ Page

فقط این قسمت را وارد نمایید.

 EnableEventValidation="false" %>
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + چهارده =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام