رفع خطای The service cannot be activated because it does not support ASP.NET compatibility.


متن کامل خطا به شرخ ذیل می باشد:

Server Error in '/' Application.
The service cannot be activated because it does not support ASP.NET compatibility. ASP.NET compatibility is enabled for this application. Turn off ASP.NET compatibility mode in the web.config or add the AspNetCompatibilityRequirements attribute to the service type with RequirementsMode setting as 'Allowed' or 'Required'.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.InvalidOperationException: The service cannot be activated because it does not support ASP.NET compatibility. ASP.NET compatibility is enabled for this application. Turn off ASP.NET compatibility mode in the web.config or add the AspNetCompatibilityRequirements attribute to the service type with RequirementsMode setting as ‘Allowed’ or ‘Required’.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[InvalidOperationException: The service cannot be activated because it does not support ASP.NET compatibility. ASP.NET compatibility is enabled for this application. Turn off ASP.NET compatibility mode in the web.config or add the AspNetCompatibilityRequirements attribute to the service type with RequirementsMode setting as ‘Allowed’ or ‘Required’.]
System.ServiceModel.Activation.HostedAspNetEnvironment.ValidateCompatibilityRequirements(AspNetCompatibilityRequirementsMode compatibilityMode) +133858
System.ServiceModel.Activation.AspNetCompatibilityRequirementsAttribute.System.ServiceModel.Description.IServiceBehavior.Validate(ServiceDescription description, ServiceHostBase serviceHostBase) +31
System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.ValidateDescription(ServiceDescription description, ServiceHostBase serviceHost) +190
System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.InitializeServiceHost(ServiceDescription description, ServiceHostBase serviceHost) +104
System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeRuntime() +65
System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnBeginOpen() +34
System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(TimeSpan timeout) +50
System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) +310
System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open() +36
System.ServiceModel.HostingManager.ActivateService(ServiceActivationInfo serviceActivationInfo, EventTraceActivity eventTraceActivity) +91
System.ServiceModel.HostingManager.EnsureServiceAvailable(String normalizedVirtualPath, EventTraceActivity eventTraceActivity) +598

[ServiceActivationException: The service ‘/WebService.svc’ cannot be activated due to an exception during compilation.  The exception message is: The service cannot be activated because it does not support ASP.NET compatibility. ASP.NET compatibility is enabled for this application. Turn off ASP.NET compatibility mode in the web.config or add the AspNetCompatibilityRequirements attribute to the service type with RequirementsMode setting as ‘Allowed’ or ‘Required’..]
System.Runtime.AsyncResult.End(IAsyncResult result) +490220
System.ServiceModel.Activation.HostedHttpRequestAsyncResult.End(IAsyncResult result) +178
System.ServiceModel.Activation.ServiceHttpHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result) +6
System.Web.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion(IAsyncResult ar) +129

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.34280

جهت رفع مشکل مقدار True را به False تغییر میدهیم.

<serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="false" minFreeMemoryPercentageToActivateService="0" aspNetCompatibilityEnabled="false"/>
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 12 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام