دستور ln در لینوکس

این دستور لینک سیمبولیک از فایل را در مسیر مورد نظر می سازد (file نام و مسیر فایل یا پوشه و link نام و مسیر لینک است).

خروجی:

[root@regux test]# ls 
2 a.txt b.txt folder folder1 newfolder
[root@regux test]# ln -s folder/aa link 
[root@regux test]# ll 
total 16 
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 18 13:32 2 
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jun 18 13:33 a.txt 
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jun 18 13:33 b.txt 
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 18 13:38 folder 
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 18 13:32 folder1
rwxrwxrwx 1 root root  9 Jun 18 14:18 link -> folder/aa 
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 18 13:50 newfolder

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + دو =