دستورات لینوکس

دستورات systemctl

دستور اصلی کار با توزیع های لینوکسی که به جای init از systemd استفاده میکنند، systemctl است. به طور مثال میتوان نسخه های جدید ubuntu و centos را نام برد. در اینجا قصد داریم دستورات اصلی را به شما آموزش دهیم.

 

برای استارت نمودن سرویس:

 systemctl start httpd

برای استاپ نمودن سرویس:

 systemctl stop httpd

برای ری استارت نمودن سرویس:

 systemctl restart httpd

برای Reload نمودن سرویس: (وقتی این قابلیت فعال باشد، فایل کانفیگ بدون از بین رفتن Process های فعلی مجدد بارگزاری میشود.)

 systemctl reload httpd

در صورتی که سرویس در حال اجرا باشد، این دستور سرویس را استاپ و سپس استارت مینماید.

 systemctl condrestart httpd

مشاهده ی وضعیت سرویس:

 systemctl status httpd

خروجی:

[[email protected]~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sun 2017-12-24 04:43:54 EST; 1min 35s ago
 Process: 13309 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=0/SUCCESS)


Dec 24 04:43:54 regux.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Dec 24 04:43:54 regux.com systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

لیست تمامی سرویس هایی که قابل استاپ و استار شدن هستند:

 systemctl list-unit-files --type=service

خروجی:

UNIT FILE                   STATE
arp-ethers.service              disabled
atop.service                 disabled
auditd.service                enabled
[email protected]                enabled
avahi-daemon.service             enabled
blk-availability.service           disabled
brandbot.service               static
clamav-daemon.service             disabled
clamav-freshclam.service           disabled
clamd.service                 enabled
console-getty.service             disabled
console-shell.service             disabled
[email protected]           static
cpupower.service               disabled
crond.service                 enabled
csf.service                  enabled
da-popb4smtp.service             enabled
dbus-org.freedesktop.Avahi.service      enabled
dbus-org.freedesktop.hostname1.service    static
dbus-org.freedesktop.import1.service     static
dbus-org.freedesktop.locale1.service     static
dbus-org.freedesktop.login1.service      static
dbus-org.freedesktop.machine1.service     static
dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service  enabled
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service  enabled
dbus-org.freedesktop.timedate1.service    static
dbus.service                 static
debug-shell.service              disabled
directadmin.service              enabled
dm-event.service               disabled
dnsmasq.service                disabled
dovecot.service                enabled
dracut-cmdline.service            static
dracut-initqueue.service           static
dracut-mount.service             static
dracut-pre-mount.service           static
dracut-pre-pivot.service           static
dracut-pre-trigger.service          static
dracut-pre-udev.service            static
dracut-shutdown.service            static
ebtables.service               disabled
emergency.service               static
exim.service                 disabled
firewalld.service               disabled
freshclam.service               enabled
fstrim.service                static
[email protected]                enabled
halt-local.service              static
httpd.service                 enabled
ifcfg.service                 enabled
initrd-cleanup.service            static
.
.
.

مشابه دستور قبلی ولی با خروجی ای گرافیکی تر:

[[email protected] ~]# systemctl list-dependencies graphical.target
graphical.target
● ├─display-manager.service
● ├─network.service
● ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
● └─multi-user.target
●  ├─auditd.service
●  ├─avahi-daemon.service
●  ├─brandbot.path
●  ├─clamd.service
●  ├─crond.service
●  ├─csf.service
●  ├─da-popb4smtp.service
●  ├─dbus.service
●  ├─directadmin.service
●  ├─dovecot.service
●  ├─freshclam.service
●  ├─httpd.service
●  ├─ifcfg.service
●  ├─irqbalance.service
●  ├─kdump.service
●  ├─lfd.service
●  ├─mysqld.service
●  ├─named.service
●  ├─network.service
●  ├─NetworkManager.service
●  ├─plymouth-quit-wait.service
●  ├─plymouth-quit.service
●  ├─pure-ftpd.service
●  ├─rc-local.service
●  ├─rsyslog.service
●  ├─sshd.service
●  ├─startips.service
●  ├─sysstat.service
●  ├─systemd-ask-password-wall.path
●  ├─systemd-logind.service
●  ├─systemd-readahead-collect.service
●  ├─systemd-readahead-replay.service
●  ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
●  ├─systemd-user-sessions.service
●  ├─tuned.service
●  ├─basic.target
●  │ ├─microcode.service
●  │ ├─rhel-autorelabel-mark.service
●  │ ├─rhel-autorelabel.service
●  │ ├─rhel-configure.service
●  │ ├─rhel-dmesg.service
●  │ ├─rhel-loadmodules.service
●  │ ├─[email protected]
●  │ ├─paths.target
●  │ ├─slices.target
●  │ │ ├─-.slice

فعال کردن سرویس برای در حالت اجرا بودن پس از Restart شدن سرور:

 systemctl enable httpd

غیر فعال کردن سرویس برای در حالت اجرا نبودن پس از Restart شدن سرور:

 systemctl disable httpd

بررسی این مورد که سرویس در کدام یک از دو حالت قبلی قرار دارد:

[[email protected] ~]# systemctl is-enabled httpd
enabled
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 5 =