تغییر دسترسی فایلها به 644 و فولدرها به 755 در لینوکس

بدین منظور میتوانید به صورت دستی از دستور زیر استفاده کنید.

chmod 644 FILE-NAME
chmod 755 DIRECTORY-NAME

همچنین اگر تعداد فایل های مورد نظر بسیار زیاد بود، میتوانید از اسکریپت های زیر استفاده کنید که به طور خودکار این کار را برای شما انجام میدهند.

find * -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755 # for directories
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644 # for files