آموزش نصب درایور کارت گرافیک AMD در اوبونتو

یکی از مشکلاتی که معمولا به هنگام استفاده از کارت های گرافیک AMD در اوبونتو ممکن است با آن مواجه شوید، عدم شناسایی درایورها است. به خصوص وقتی از HDMI استفاده کنید و در این صورت متاسفانه کارت صدا هم شناسایی نمی شود. جهت نصب درایور کارت گرافیک خود با ما همراه باشید.

در زمان نوشتن این آموزش، آخرین نسخه اوبونتو 16.04 می باشد. شما می توانید Package مربوط به این کارت گرافیک را از لینک ذیل دانلود کنید. (با توجه به اینکه ممکن است نسخه های جدید تری پس از این دانشنامه توسط AMD ارائه شده باشد، پیشنهاد می گردد آخرین نسخه را از سایت amd.com دانلود نمائید.)

https://www2.ati.com/drivers/linux/amdgpu-pro_16.30.3-315407.tar.xz

در صورت استفاده از نسخه 14.04 می بایست از لینک ذیل استفاده نمایید.

https://www2.ati.com/drivers/linux/amdgpu-14.04.4/amdgpu-pro_16.30.3-315407.tar.xz

ابتدا از دستور ذیل استفاده کنید که ببینید آیا قبلا نسخه دیگری از amdgpu-pro روی سیستم عامل شما نصب است یا نه. در صورتی که پیغام no packages found را دریافت نمودید می توانید ادامه مراحا را انجام دهید.

پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج کنید.

tar -Jxvf amdgpu-pro_16.30.3-315407.tar.xz

سپس از دستور زیر برای شروع پروسه نصب استفاده کنید. این دستور فایل amdgpu-pro-install را از پوشه amdgpu-pro-driver اجرا خواهد کرد.

amdgpu-pro-driver/amdgpu-pro-install

خروجی نصب در اوبونتو 16.04 مطابق زیر خواهد بود.

deb file:/var/opt/amdgpu-pro/ ./
Ign file: ./ InRelease
Ign file: ./ Release.gpg       
Ign file: ./ Release         
Ign file: ./ Translation-en_CA            
Ign file: ./ Translation-en                          
Get:1 http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease [65.9 kB]     
Get:2 http://security.ubuntu.com trusty-security/main Sources [106 kB]    
Ign http://extras.ubuntu.com trusty InRelease                
Get:3 http://extras.ubuntu.com trusty Release.gpg [72 B]           
Get:4 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Sources [4,035 B] 
Get:5 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Sources [33.3 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Sources [2,767 B] 
Hit http://extras.ubuntu.com trusty Release                  
Get:7 http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [431 kB]
Ign http://ca.archive.ubuntu.com trusty InRelease              
Hit http://extras.ubuntu.com trusty/main Sources               
Get:8 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages [13.0 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages [124 kB]
Hit http://extras.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages            
Get:10 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages [4,990 B]
Get:11 http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages [404 kB] 
Hit http://extras.ubuntu.com trusty/main i386 Packages            
Get:12 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease [65.9 kB]    
Get:13 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages [12.7 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages [124 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages [5,164 B]
Get:16 http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en [236 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en [2,570 B]
Get:18 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en [3,206 B]
Get:19 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en [73.1 kB]
Ign http://extras.ubuntu.com trusty/main Translation-en_CA          
Ign http://extras.ubuntu.com trusty/main Translation-en            
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports InRelease    
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty Release.gp
Get:20 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Sources [262 kB]
Get:21 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Sources [5,352 B]
Get:22 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Sources [150 kB]
Get:23 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Sources [5,943 B]
Get:24 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [714 kB]
Get:25 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [15.9 kB]
Get:26 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [339 kB]
Get:27 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [13.2 kB]
Get:28 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages [692 kB]
Get:29 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages [15.6 kB]
Get:30 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages [340 kB]
Get:31 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages [13.6 kB]
Get:32 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en [361 kB]
Get:33 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en [7,227 B]
Get:34 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [3,699 B]
Get:35 http://ca.archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [181 kB]
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Sources        
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Sources     
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Sources      
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Sources     
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/main amd64 Packages     
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted amd64 Packages  
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe amd64 Packages   
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse amd64 Packages  
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/main i386 Packages     
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted i386 Packages  
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe i386 Packages   
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse i386 Packages  
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/main Translation-en     
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/multiverse Translation-en  
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/restricted Translation-en  
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty-backports/universe Translation-en   
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty Release                
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/main Sources             
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/restricted Sources          
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/universe Sources           
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Sources          
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages          
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages       
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages        
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages       
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages          
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages       
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages        
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages       
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en_CA        
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en          
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en       
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en       
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en_CA      
Hit http://ca.archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en        
Ign http://ca.archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en_CA     
Ign http://ca.archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en_CA     
Fetched 4,831 kB in 50s (95.5 kB/s)                      
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree   
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 amdgpu-pro-clinfo amdgpu-pro-computing amdgpu-pro-core amdgpu-pro-firmware
 amdgpu-pro-graphics amdgpu-pro-libopencl-dev amdgpu-pro-libopencl-dev:i38
 amdgpu-pro-libopencl1 amdgpu-pro-libopencl1:i386 amdgpu-pro-opencl-icd
 amdgpu-pro-opencl-icd:i386 amdgpu-pro-vulkan-driver
 amdgpu-pro-vulkan-driver:i386 libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1
 libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386 libdrm2-amdgpu-pro:i386 libdrm2-amdgpu-pro

 libegl1-amdgpu-pro:i386 libegl1-amdgpu-pro libgbm1-amdgpu-pro:i386

 libgbm1-amdgpu-pro libgl1-amdgpu-pro-dev libgl1-amdgpu-pro-dev:i386

 libgl1-amdgpu-pro-dri libgl1-amdgpu-pro-dri:i386 libgl1-amdgpu-pro-glx

 libgl1-amdgpu-pro-glx:i386 libgles2-amdgpu-pro libgles2-amdgpu-pro:i386

 libvdpau-amdgpu-pro xserver-xorg-video-amdgpu-pro

The following NEW packages will be installed:

 amdgpu-pro amdgpu-pro-clinfo amdgpu-pro-computing amdgpu-pro-core

 amdgpu-pro-dkms amdgpu-pro-firmware amdgpu-pro-graphics

 amdgpu-pro-lib32:i386 amdgpu-pro-libopencl-dev amdgpu-pro-libopencl-dev:i386

 amdgpu-pro-libopencl1 amdgpu-pro-libopencl1:i386 amdgpu-pro-opencl-icd

 amdgpu-pro-opencl-icd:i386 amdgpu-pro-vulkan-driver

 amdgpu-pro-vulkan-driver:i386 libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1

 libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386 libdrm2-amdgpu-pro:i386 libdrm2-amdgpu-pro

 libegl1-amdgpu-pro:i386 libegl1-amdgpu-pro libgbm1-amdgpu-pro:i386

 libgbm1-amdgpu-pro libgl1-amdgpu-pro-dev libgl1-amdgpu-pro-dev:i386

 libgl1-amdgpu-pro-dri libgl1-amdgpu-pro-dri:i386 libgl1-amdgpu-pro-glx

 libgl1-amdgpu-pro-glx:i386 libgles2-amdgpu-pro libgles2-amdgpu-pro:i386

 libvdpau-amdgpu-pro xserver-xorg-video-amdgpu-pro

0 upgraded, 34 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.

Need to get 0 B/75.9 MB of archives.

After this operation, 358 MB of additional disk space will be used.

Do you want to continue? [Y/n] y

WARNING: The following packages cannot be authenticated!

 amdgpu-pro-libopencl1 amdgpu-pro-libopencl1:i386 amdgpu-pro-opencl-icd

 amdgpu-pro-opencl-icd:i386 libdrm2-amdgpu-pro libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1

 libdrm2-amdgpu-pro:i386 libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386

 libegl1-amdgpu-pro:i386 libegl1-amdgpu-pro libgbm1-amdgpu-pro:i386

 libgbm1-amdgpu-pro libgl1-amdgpu-pro-dri libgl1-amdgpu-pro-dri:i386

 libgl1-amdgpu-pro-glx libgl1-amdgpu-pro-glx:i386 libgles2-amdgpu-pro

 libgles2-amdgpu-pro:i386 amdgpu-pro-firmware amdgpu-pro-core

 libgl1-amdgpu-pro-dev xserver-xorg-video-amdgpu-pro amdgpu-pro-vulkan-driver

 libvdpau-amdgpu-pro amdgpu-pro-graphics amdgpu-pro-clinfo

 amdgpu-pro-libopencl-dev amdgpu-pro-computing amdgpu-pro amdgpu-pro-dkms

 libgl1-amdgpu-pro-dev:i386 amdgpu-pro-libopencl-dev:i386

 amdgpu-pro-vulkan-driver:i386 amdgpu-pro-lib32:i386

Install these packages without verification? [y/N] y

Extracting templates from packages: 100%

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-libopencl1:amd64.

(Reading database ... 198703 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-libopencl1_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-libopencl1:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-libopencl1:i386.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-libopencl1_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-libopencl1:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-opencl-icd:amd64.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-opencl-icd_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-opencl-icd:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-opencl-icd:i386.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-opencl-icd_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-opencl-icd:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libdrm2-amdgpu-pro:amd64.

Preparing to unpack .../libdrm2-amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libdrm2-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:amd64.

Preparing to unpack .../libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libdrm2-amdgpu-pro:i386.

Preparing to unpack .../libdrm2-amdgpu-pro_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libdrm2-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386.

Preparing to unpack .../libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libegl1-amdgpu-pro:i386.

Preparing to unpack .../libegl1-amdgpu-pro_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libegl1-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libegl1-amdgpu-pro:amd64.

Preparing to unpack .../libegl1-amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libegl1-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgbm1-amdgpu-pro:i386.

Preparing to unpack .../libgbm1-amdgpu-pro_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libgbm1-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgbm1-amdgpu-pro:amd64.

Preparing to unpack .../libgbm1-amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libgbm1-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgl1-amdgpu-pro-dri:amd64.

Preparing to unpack .../libgl1-amdgpu-pro-dri_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libgl1-amdgpu-pro-dri:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgl1-amdgpu-pro-dri:i386.

Preparing to unpack .../libgl1-amdgpu-pro-dri_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libgl1-amdgpu-pro-dri:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgl1-amdgpu-pro-glx:amd64.

Preparing to unpack .../libgl1-amdgpu-pro-glx_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libgl1-amdgpu-pro-glx:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgl1-amdgpu-pro-glx:i386.

Preparing to unpack .../libgl1-amdgpu-pro-glx_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libgl1-amdgpu-pro-glx:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgles2-amdgpu-pro:amd64.

Preparing to unpack .../libgles2-amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libgles2-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgles2-amdgpu-pro:i386.

Preparing to unpack .../libgles2-amdgpu-pro_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libgles2-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-firmware.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-firmware_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-firmware (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-core.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-core_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-core (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgl1-amdgpu-pro-dev:amd64.

Preparing to unpack .../libgl1-amdgpu-pro-dev_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libgl1-amdgpu-pro-dev:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package xserver-xorg-video-amdgpu-pro.

Preparing to unpack .../xserver-xorg-video-amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking xserver-xorg-video-amdgpu-pro (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-vulkan-driver:amd64.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-vulkan-driver_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-vulkan-driver:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libvdpau-amdgpu-pro.

Preparing to unpack .../libvdpau-amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking libvdpau-amdgpu-pro (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-graphics.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-graphics_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-graphics (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-clinfo.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-clinfo_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-clinfo (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-libopencl-dev:amd64.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-libopencl-dev_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-libopencl-dev:amd64 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-computing.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-computing_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-computing (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro_0.1-274786_amd64.deb ...

Unpacking amdgpu-pro (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-dkms.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-dkms_0.1-274786_all.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-dkms (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package libgl1-amdgpu-pro-dev:i386.

Preparing to unpack .../libgl1-amdgpu-pro-dev_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking libgl1-amdgpu-pro-dev:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-libopencl-dev:i386.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-libopencl-dev_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-libopencl-dev:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-vulkan-driver:i386.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-vulkan-driver_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-vulkan-driver:i386 (0.1-274786) ...

Selecting previously unselected package amdgpu-pro-lib32.

Preparing to unpack .../amdgpu-pro-lib32_0.1-274786_i386.deb ...

Unpacking amdgpu-pro-lib32 (0.1-274786) ...

Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...

Setting up amdgpu-pro-libopencl1:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-libopencl1:i386 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-opencl-icd:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-opencl-icd:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libdrm2-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libdrm2-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libegl1-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libegl1-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libgbm1-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libgbm1-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libgl1-amdgpu-pro-dri:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libgl1-amdgpu-pro-dri:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libgl1-amdgpu-pro-glx:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libgl1-amdgpu-pro-glx:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libgles2-amdgpu-pro:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libgles2-amdgpu-pro:i386 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-firmware (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-core (0.1-274786) ...

update-alternatives: using /lib/amdgpu-pro/ld.conf to provide /etc/ld.so.conf.d/amdgpu.conf (amdgpu_conf) in auto mode

update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Setting up libgl1-amdgpu-pro-dev:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up libgl1-amdgpu-pro-dev:i386 (0.1-274786) ...

Setting up xserver-xorg-video-amdgpu-pro (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-vulkan-driver:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-vulkan-driver:i386 (0.1-274786) ...

Setting up libvdpau-amdgpu-pro (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-graphics (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-clinfo (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-libopencl-dev:amd64 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-libopencl-dev:i386 (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-computing (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro (0.1-274786) ...

Setting up amdgpu-pro-dkms (0.1-274786) ...

Loading new amdgpu-pro-0.1-274786 DKMS files...

First Installation: checking all kernels...

Building only for 4.2.0-30-generic

Building for architecture x86_64

Building initial module for 4.2.0-30-generic

Done.

amdgpu:

Running module version sanity check.

 - Original module

 - Installation

  - Installing to /lib/modules/4.2.0-30-generic/updates/dkms/

depmod....

DKMS: install completed.

update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Setting up amdgpu-pro-lib32 (0.1-274786) ...

Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.7) ...

Processing triggers for initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) ...

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.2.0-30-generic
پس از نصب می توانید صحت انجام صحیح این پروسه و نصب شدن amdgpu-pro را از طریق دستور زیر بررسی نمایید.
#sudo dpkg -l amdgpu-pro
||/ Name                       Version            Architecture         Description
+++-================================================-=============================-=============================-===================================================
ii amdgpu-pro                    16.30.3-315407        amd64             This package install all amdgpu-pro components.

حال می بایست یوزر فعلی را در گروه video اضافه نماییم.

 sudo usermod -a -G video $LOGNAME 

پس از اجرای دستور بالا یک بار سیستم را Reboot کنید. کار تمام است.

در صورت برخورد با خطا یا سوالی در این رابطه، می تونید از طریق بخش کامنت ها بیان کنید که هم پیگیری بشه و هم آموزش کامل بشه.