نصب افزونه filters در Roundcube

افزونه Filters امکانات کاملی را جهت فیلتر نمودن ایمیل های دریافتی، از طریق نرم افزار Roundcube در اختیار کاربر قرار می دهد. جهت نصب این افزونه نیاز به دسترسی SSH به سرور است. نصب این افزونه به دو صورت دستی و نصب توسط Composer قابل انجام می باشد. با توجه به اینکه جهت فعال سازی و عملکرد صحیح علاوه بر نصب خود افزونه نیاز به نصب برخی Requirment ها می باشد، پیشنهاد می گردد جهت سهولت از Composer بدین منظور استفاده گردد. در این دانشنامه نیز طریقه نصب با استفاده از Composer ذکر شده است.

بدین منظور، ابتدا وارد مسیری که Roundcube روی آن نصب شده است شده و Composer را از سایت اصلی دانلود می کنیم.

cd /var/www/html/roundcube
curl -s https://getcomposer.org/installer | php

سپس فایل composer.json-dist را به composer.json تغییر نام می دهیم.

mv composer.json-dist composer.json

سپس این فایل را باز نموده و افزونه ای که قصد نصب آن را داریم در بخش require معرفی می کنیم. به طور مثال در اینجا قصد نصب افزونه فیلتر را داریم که می بایست نام این افزونه و نسخه مورد نظر به صورت زیر وارد گردد.

"roundcube/filters": "dev-filters_PHP7_RC1.2"

کل کد بخش require به صورت زیر خواهد بود.

"require": {
    "php": ">=5.3.7",
    "roundcube/plugin-installer": "~0.1.6",
    "pear-pear.php.net/net_socket": "~1.0.12",
    "pear-pear.php.net/auth_sasl": "~1.0.6",
    "pear-pear.php.net/net_idna2": "~0.1.1",
    "pear-pear.php.net/net_sieve": "~1.3.4",
    "pear-pear.php.net/mail_mime": "~1.9.0",
    "pear-pear.php.net/net_smtp": "~1.7.1",
    "patchwork/utf8": "~1.2.3",
    "roundcube/filters": "dev-filters_PHP7_RC1.2"
},

سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا می نمائیم.

php composer.phar install
php composer.phar update
 

Composer به صورت دستی کانفیگ Roundcube را بررسی و افزونه مربوطه را در صورت عدم وجود، به آن اضافه می کند. در صورتی که پس از انجام این موارد افزونه به درستی نصب نشده و در بخش Settings نرم افزار Roundcube قابل مشاهده نبود، وارد فایل کانفیگ Roundcube شده،

nano /var/www/html/roundcube/config/config.inc.php

و در بخش $config['plugins'] نام افزونه filter را به صورت دستی وارد نمائید. کد بخش مربوطه به صورت زیر خواهد بود.

// List of active plugins (in plugins/ directory)
$config['plugins'] = array(
    'password',
    'archive',
    'zipdownload',
    'filters',
);