آموزش نصب GNOME در CentOS 5

جهت نصب، دستورات ذیل را اجرا نمائید.

[[email protected] ~]# yum -y groupinstall "X Window System" 
[[email protected] ~]# yum -y groupinstall "GNOME Desktop Environment"

جهت Run نمودن GNOME نیز می توانید از دستور ذیل استفاده نمائید.

[[email protected] ~]# startx