راه اندازی NTP سرور در CentOS

ابتدا دستور ذیل را اجرا می نماییم.

yum -y install ntp

فایل

nano /etc/ntp.conf

را باز می کنیم و سرور مورد نظرمان را در این قسمت وارد می کنیم. (در اینجا از سرورهای آسیا استفاده شده است.)

# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst

 server 0.asia.pool.ntp.org
 server 1.asia.pool.ntp.org
 server 2.asia.pool.ntp.org
 server 3.asia.pool.ntp.org
سپس رنج IP مورد نظر را جهت دارا بودن دسترسی برای Sync زمان به این صورت وارد کرده
restrict 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 nomodify notrap

معرفی پارامترها

Parameters   Definitions

ignore	    Deny all packets and queries

kod	    Send Kiss-Of-Death packet on access violation

nomodify    Deny ntpq / ntpdc queries that attempt to modify the server

notrap	    Deny control message trap service

noquery	    Deny all ntpq / ntpdc queries

noserve	    Deny all queries - except ntpq / ntpdc

notrust	    Deny access unless cryptographically authenticated

nopeer	    Deny all packets that attempt to establish a peer association

و فایل را ذخیره می کنیم.

نکته: این مورد الزامی نیست، ولی با وارد نمودن خط زیر در این فایل می توانیم نسبت به مشخص نمودن محل ثبت لاگ ها نیز اقدام نموده و در زمان های آتی به آن رجوع نماییم.

logfile /var/log/ntp.log

پورت 123 را در iptables باز نموده

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT

و در آخر سرویس را Start می کنیم.

chkconfig ntpd on
service ntpd start

با استفاده از دستورات زیر می توانید از عملکرد صحیح سرویس اطمینان یابید.

# ntpq -p
# date -R

خروجی:

[[email protected] ~]# ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+218.189.210.4  118.143.17.82  2 u 913 1024 177 347.588  5.924  1.634
*x.ns.gin.ntt.ne 249.224.99.213  2 u  68 1024 377  79.147 -11.763  2.619
 ntp.mega.kg   .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+82.200.209.236 89.109.251.23  2 u 1014 1024 377 164.110  16.873  1.401
[[email protected] ~]# date -R
Sat, 01 Oct 2016 01:07:46 -0400

برای همگام سازی صحیح ، اعداد delay ، jitter و offset باید غیرصفر و مقدار jitter زیر 100 باشد.