رفع خطای Unable to lock the administration directory در Ubuntu

متن کامل خطا:

E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it?  

راه حل:

دستورات ذیل را جهت حذف Log File ها اجرا کنید:

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
ارسال شده توسط میلاد خوشدل