رفع خطای dpkg: error: dpkg status database is locked by another process

ابتدا جهت اطمینان از در حال اجرا نبودن Process ای مرتبط دستور زیر را اجرا کنید.

lsof /var/lib/dpkg/lock
ps cax | grep PID

اگر Process ای در حال اجرا بود آن را kill نمایید:

kill PID
#wait
kill -9 PID

در آخر فایل Lock را حذف کنید:

sudo rm /var/lib/dpkg/lock