آموزش فعال سازی CLR در Management Studio از طریق اجرای Query

انجام این کار بسیار ساده است. تنها کافیست Management Studio را باز نموده و Query های ذیل را به ترتیب Run نمائید.
sp_configure @configname=clr_enabled, @configvalue=1
RECONFIGURE
همچنین اگر نمیدانید CLR در Management Studio شما فعال است یا خیر، میتوانید از دستور ذیل استفاده نمائید.
SELECT * FROM sys.configurations WHERE name = 'clr enabled'
ارسال شده توسط میلاد خوشدل