آموزش Upload نمودن فایل با استفاده از کنترل Upload در ASP.Net


کد صفحه:

< id="form1" runat="server">   <asp:FileUpload id="FileUploadControl" runat="server" />   <asp:Button runat="server" id="UploadButton" text="Upload" onclick="UploadButton_Click" />   <br /><br />   <asp:Label runat="server" id="StatusLabel" text="Upload status: " /> </form> 

و Code Behind:

protected void UploadButton_Click(object sender, EventArgs e) {   if(FileUploadControl.HasFile)   {     try     {       string filename = Path.GetFileName(FileUploadControl.FileName);       FileUploadControl.SaveAs(Server.MapPath("~/") + filename);       StatusLabel.Text = "Upload status: File uploaded!";     }     catch(Exception ex)     {       StatusLabel.Text = "Upload status: The file could not be uploaded. The following error occured: " + ex.Message;     }   } } 

همچنین جهت اعمال محدودیت های حجم و Type فایل میتوانید از کد ذیل استفاده نمائید.

protected void UploadButton_Click(object sender, EventArgs e) {   if(FileUploadControl.HasFile)   {     try     {       if(FileUploadControl.PostedFile.ContentType == "image/jpeg")       {         if(FileUploadControl.PostedFile.ContentLength < 102400)         {           string filename = Path.GetFileName(FileUploadControl.FileName);           FileUploadControl.SaveAs(Server.MapPath("~/") + filename);           StatusLabel.Text = "Upload status: File uploaded!";         }         else           StatusLabel.Text = "Upload status: The file has to be less than 100 kb!";       }       else         StatusLabel.Text = "Upload status: Only JPEG files are accepted!";     }     catch(Exception ex)     {       StatusLabel.Text = "Upload status: The file could not be uploaded. The following error occured: " + ex.Message;     }   } } 

موفق باشید.

میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 5 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام