پلن پایه

محصول انتخابی: پلن پایه

توضیحات: <ul> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/o.png"> <span>۵ صفحه داخلی</span> </li> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/o.png"> <span>طراحی ریسپانسیو</span> </li> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/o.png"> <span>درج اطلاعات اولیه</span> </li> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/o.png"> <span">آموزش کنترل پنل </span"></li> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/x.png"> <span class="linethrough">دامنه و هاست رایگان</span> </li> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/x.png"> <span class="linethrough">گرافیک اختصاصی</span> </li> <li> <img src="https://regux.com/static/assets/img/main/x.png"> <span class="linethrough">سئو اولیه</span> </li> </ul>