کاربر "_other" در بخش Report اسمارترمیل چیست ؟

علت وجود این کاربری را جویا شدیم. پاسخ ذیل از سمت کارشناسان SmarterMail برای ما ارسال گردید. با توجه به تفاسیر مختلف از پاسخ، متن آن جهت ترجمه در این بخش قرار گرفته است.
The user "_other" on reports can be Aliases, but it also can represent Forwarders, Autoresponders, and NDR (non-deliverable responses) bounce-backs. Basically, "_other" is a categorical description for anything that is generating email traffic that is not an actual authenticated Account.
ارسال شده توسط میلاد خوشدل