Security-Vulnerabilities

آسیب پذیری Command Injection

در آسیب پذیری Command Injection مهاجم تلاش میکند دستورات سطح سیستم عامل را از طریق ضعف در یک برنامه بر روی سرور میزبان اجرا نماید. در این آسیب پذیری، مهاجم معمولا در نهایت دسترسی Shell سرور

ادامه مطلب