windows-bad-neighbor-vulnerability

آسیب‌پذیری Bad Neighbor در ویندوز

آسیب‌پذیری Bad Neighbor در ویندوز، یک آسیب پذیری بسیار خطرناک با شناسه های CVE-2020-16898 و CVE-2020-1656 می باشد. این آسيب پذیری به دليل ضعف در Windows TCP/IP stack به وجود آمده و مهاجم

ادامه مطلب

windows-zerologon-vulnerability

آسیب‌پذیری Zerologon در ویندوز

آسیب‌پذیری Zerologon در ویندوز، یک آسیب پذیری بسیار خطرناک با شناسه CVE-2020-1472 می باشد. مهاجم با سوء استفاده از این آسیب پذیری می تواند دسترسی کامل دامنه ها در ویندوز را بدست بگیرد. مهاجم می توانند

ادامه مطلب