تغییر کلمه عبور کاربری ویندوز با استفاده از Command Prompt

C:\Windows\system32>net user [USER] * Type a password for the user: Retype the password to confirm: The command completed successfully.
ارسال شده توسط میلاد خوشدل