حذف یک User در ویندوز با استفاده از Command Prompt

C:\Users\slashroot>net user  [USER] /del 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل