فعال/غیر فعال نمودن کاربری ویندوز با استفاده از Comman Prompt

C:\Users\slashroot>net user  administrator /active:yes   C:\Users\slashroot>net user  administrator /active:no 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل