نحوه register نمودن dll در ویندوز با استفاده از Command Prompt

c:\windows\system32\regsvr32 c:\tempdl\temp12.dll filename.dll 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل