مشاهده History در مرورگر FireFox

// run following command in run %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل