ست نمودن Expiry Dates برای کاربران ویندوز از طریق Command Porompt

در حالت پیش فرض Expiry dates برای کاربران ویندوز روی هیچ وقت ست گردیده است.

C:\Windows\system32>net user [USER] [PASS]  /expires:never 

اما اگر میخواهید این مقدار را بنا بر نیاز خودتان ست نمایید از دستور ذیل استفاده نمایید.

C:\Windows\system32>net user [USER] [PASS]  /expires:mm/dd/yy 

برای مثال Expiry Date با استفاده از دستور ذیل روی 26th january 2014 ست گردیده است.

C:\Windows\system32>net user [USER] [PASS]  /expires:01/26/2014 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل