رفع خطای A task or folder with this name already exists ایجاد Task در Task Scheduler ویندوز سرور 2008

کد ذیل را در Command Prompt اجرا نمایید.

fsutil resource setautoreset true c:\ 

سپس سیستم را Reboot کنید. بعد از بالا آمدن سرور مشکل میبایست رفع گردیده باشد.

ارسال شده توسط میلاد خوشدل