نحوه unregister نمودن dll در ویندوز با استفاده از Command Prompt

regsvr32  -u filename.dll 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل