مشاهده نام User فعلی ویندوز با استفاده از Command Prompt

C:\Users\Programmers>echo %username% Programmers 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل